170528. Tvångsdeportationer på tisdag: Migrationsverket erkänner brister i mail till svensk familj

Rörelsen #vistårinteut har information om att minst en åldersuppskriven ensamkommande ungdom ska deporteras till Kabul på tisdag. Vi är starkt kritiska till tvångsdeportationer av ensamkommande unga. Amnesty är inkopplat. Se vårt tidigare pressmeddelande   

Dessutom har vi information om att en 21-årig konvertit som varit i Sverige i 4 år ska tvångsdeporteras. Denna ungdom har mottagit ett tiotal hot som polisanmälts på grund av att han har lämnat islam. Enligt pastorn i hans församling, Bengt Sjöberg, påstår Migrationsverket att det inte finns internet i Afghanistan. Det kunde ungdomens juridiska biträde motbevisa men Migrationsverket tog ingen notis vid det. Enligt Bengt Sjöberg är det fullständigt uppenbart för honom att ungdomen är genuint kristen.

Vi har fått tillgång till en mailväxling mellan Carl Bexelius, Migrationsverkets rättsavdelning och ungdomens svenska familj. I mailväxlingen framgår att Migrationsverket själva är fullt medvetna om de brister i rättssäkerheten som #vistårinteut påtalat gång på gång. Man är också fullt medveten om att man ”(i stor utsträckning)” haft ”oerfaren personal vilket ”har lett till att beslut i för stor utsträckning är bristfälligt motiverade”.

Nedan citeras delar av mailväxlingen.

Känner igen brister som uttrycks av JO
Bexelius:
”Migrationsverket tar JO:s iakttagelser på allvar och känner, tyvärr, igen de brister som där uttrycks från våra egna kvalitetsuppföljningar för början av året.”

Avgör Migrationsverket ålder på utseendet?
Bexelius beskriver att Migrationsverket godtar ”den ålder som den asylsökande uppger och det är endast när det är uppenbart för alla och envar att det inte rör sig om ett barn som myndigheten registrerar den asylsökande som vuxen.”

Systemet håller inte – ger rättsosäkerhet
Bexelius: ”Under 2015 ansökte ungefär 35 000 barn utan vårdnadshavare om asyl i Sverige. Totalt sökte 163 000 personer om asyl det året. Migrationsverket tvingades också på mycket kort tid att rekrytera personal för att hantera den stora mängden asylsökande. De flest sökte under hösten och Migrationsverket hade stora svårigheter att klara av det grundläggande uppdraget att registrera asylsökande och säkerställa att, framför allt, barn fick boende och omvårdnad. Underlaget för att ta ställning till åldern saknades ofta helt eller var mycket bristfälligt. Migrationsverket ska därefter, i samband med det slutliga beslutet, ta ställning till åldern. Denna bedömning kan många gånger vara svår att göra eftersom det ofta saknas tillförlitlig bevisning rörande den enskildes ålder. Dessa svåra bedömningar i kombination med (i stor utsträckning) oerfaren personal har lett till att beslut i för stor utsträckning är bristfälligt motiverade (vår kursivering).”

Identifierat bristerna i egen kvalitetsuppföljning
Bexelius: ”Denna brist har vi identifierat i en kvalitetsuppföljning som presenterades i början på året, och överensstämmer med de iakttagelser JO nu gör. Med anledning av detta har Migrationsverket under våren genomfört en omfattande utbildningsinsats för samtliga asylbeslutsfattare, som även inkluderar vidare träning på enheterna. Just åldersbedömning av registrerade barn utan vårdnadshavare har varit i fokus för denna utbildningsinsats.”

Enskild utbildningsinsats inte tillräcklig
Bexelius: 
”Samtidigt vet vi att en enskild utbildningsinsats inte är tillräcklig för att hantera de brister vi identifierat.”

Omöjliggör lagen rättssäkra prövningar?
Bexelius: ”Migrationsverket kan inte remittera avslutade ärenden till RMV [Rättsmedicinalverket] utifrån den lagstiftning vi har eftersom Migrationsverket inte handlägger ärendena längre. Det rör sig om antingen ärenden som ligger för prövning i domstol eller så är ärendet avslutat. Är ärendet avslutat finns det hinder i lagstiftningen för att på nytt pröva frågan om uppehållstillstånd under fyra år.”

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/tvaangsdeportationer-paa-tisdag-migrationsverket-erkaenner-brister-i-mail-till-svensk-familj-1989001

Vi kräver amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige!

https://www.mittskifte.org/petitions/vistarinteut-kraver-amnesti-for-vara-ensamkommande-barn-och-unga

Här ligger namn och loggor på alla de politiska partier, församlingar, organisationer och föreningar på riks- och lokal nivå som ställt sig bakom våra krav.

Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Vi ber nu regering och riksdag att visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett liv i trygghet så att de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige.

Det finns många fördelar med att ge amnesti.

1. Sverige som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter: Sverige kan hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Sverige visar i och med amnestin att man tar ansvar för de som kom innan asyllagarna ändrades och att det går att lösa problem som uppstått. Amnesti är ett sätt att förenkla processen för politikerna kring frågan om ensamkommande barn och unga.

2. Sverige som rättsstat: Ensamkommande barn och unga har generellt starka skyddsskäl. De kommer ofta från utpräglade klansamhällen och har i många fall en hotbild över sig eller saknar nätverk vilket gör att de riskerar att dras in i skadliga och farliga sammanhang. Att ge dessa barn och unga amnesti är ett sätt att visa att Sverige gör om och gör rätt rent juridiskt.

3. Sveriges ekonomi: Eftersom ensamkommande barn och unga inte kan återvända till länder där de riskerar att dö kan vi anta att de flesta ensamkommande som nu får avslag kommer att gå under jorden. Det handlar om tiotusentals barn och unga och det kommer att kosta pengar. Amnesti är ett sätt att få kontroll över situationen och säkerställa att färre unga riskerar att hamna i utanförskap i stället för att bidra till vårt samhälle – som de både vill och kan.

Amnesti till alla ensamkommande unga innebär med andra ord en winwinsituation för alla.

Våra krav är följande:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

#vistårinteut men vi slutar aldrig kämpa är en partipolitiskt oberoende rörelse med en åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga. Du kan stödja oss genom att

swisha ett bidrag till 0735923404

Alla insamlade medel går till omkostnader och marknadsföring av kampanjer från #vistårinteut.

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/vi_lamnade_allting_och_kom_hit_barnombudsmannen_2017.pdf

Här är de organisationer och föreningar som just nu ställer sig bakom uppropet. Listan uppdateras efter hand. Ni är välkomna att gå med oss och då lägger vi er logga här nedan.

 

Att alltid vara på sin vakt.

Att alltid försvara sig,
är inte lätt.

A-H Ranen

 

Share This: