​Återkoppling tillfälligt statligt bidrag

Ett tillfälligt statligt kommunbidrag på totalt 585 miljoner ska bidra till att stoppa de skadliga omflyttningarna för en målgrupp som hamnat i kläm. Ingen myndighet har fått i uppdrag att följa upp hur kommunerna använder bidraget. #vistårinteut har därför gjort en kartläggning av kommunbeslut under december månad 2017 där 133 kommuner är representerade. Vi har idag återkopplat kartläggningen till social-, justitie-, finans- och arbetsmarknadsdepartementet. 

Civilsamhället visar stort engagemang

Sammanfattningsvis kan sägas att civilsamhället visar ett mycket starkt engagemang för och vilja att stötta ensamkommande unga. I många kommuner har civilsamhället organiserat sig i väntan på att kommunen ska fatta beslut.

Vissa kommuner har agerat snabbt. I flera kommuner har besluten tagit lång tid och i många kommuner har det tillfälliga bidraget inte använts till det som de ämnats för utan istället fyllt hål i kommunens ordinarie budget. Oavsett vilket har civilsamhället inte väntat utan vi observerar en mängd olika typer av organisering och samarbeten ute i kommunerna; mellan olika föreningar, i sökandet efter boenden, genom att skapa hemsidor och facebookgrupper, allt för att nå ut i samhället, arbeta problem lösande och ge unga det stöd de har rätt till.

Även om kommun och civilsamhälle på många håll agerar solidariskt för att lösa boendefrågan för ensamkommande vill #vistårinteut varna för att många ensamkommande hamnar helt utanför samhället i ett liv på gatan. Situationen är akut i många kommuner. 

Frågor vi ställer till regeringen

  • På vilket sätt överensstämmer kartläggningen med regeringens intentioner om det tillfälliga bidraget?
  • Hur kommer regeringen att agera framåt när det gäller målgruppen ensamkommande 18+?

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/hur-goer-kommunerna-med-ensamkommande-ungdomar-som-fyller-18-2341007

http://vistarinteut.org/oversikt-kommuner-nulage/

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 9500 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av mer än 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted September 2016 by 9500 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.