​Expressen vilseleder i sitt reportage om ensamkommande från Afghanistan

Sanning är ett flytande begrepp kan vi konstatera efter att ha läst Expressens reportage 18 maj om unga ensamkommande från Afghanistan. Om ambitionen varit att öka förståelsen för den här utsatta gruppens situation hade reportaget med allra största sannolikhet sett annorlunda ut. Istället är det vilseledande. 

Expressen har tyvärr tackat nej till vår replik. Det är synd eftersom tidningens påståenden då får stå oemotsagda. Därför väljer #vistårinteut att publicera repliken i sin helhet nedan.  

Utgångspunkten alla är överens om: Afghanistan är ett land i krig

FN klassar Afghanistan som ett land i krig och de som flytt därifrån är alltså per definition krigsflyktingar. Afghanistan rankas som världens näst farligaste land, enligt Global Terrorism Index. Samtliga stora biståndsorganisationer anser att säkerhetsläget i Afghanistan är så svårt att deportationerna dit bör upphöra. Till dessa hör bland annat UNHCR, Amnesty, Röda Korset, Rädda Barnen, Oxfam och Svenska Afghanistankommittén. Även Jan Eliasson har nyligen gått ut och krävt att en ny säkerhetsbedömning görs.

Det är märkligt att Expressen underlåter att ta med någon av dessa viktiga detaljer i reportaget. 

De undermåliga asylutredningarna nämns inte

Det hade också varit passande att nämna den pågående debatten om rättssäkerheten i Migrationsverkets asylutredningar. ”Var femte asylutredning hos Migrationsverket är undermålig. Var sjätte beslut är så illa skrivet att det är obegripligt”, konstateras till exempel av en chefsrådman i Migrationsdomstolen i Malmö.

Eftersom åldersfrågan är central i en asylutredning borde också den kritik som riktats mot de medicinska åldersbedömningarna från en enig expertkår (frånsett Rättsmedicinalverkets ledning) ha tilldelats större utrymme än en mening i en faktaruta. 

”78% har fått sin ålder uppskriven till 18 år av Migrationsverket”

Varför undviker Expressen att nämna att de som ålderstestas har varit här i cirka två år? Var du 16 år när du sökte asyl har du hunnit bli 18 när åldersbedömningen görs. Felmarginalen i de redan från början osäkra metoderna blir ännu större ju närmare 18-årsgränsen man kommer. 

”Förmodligen hade kortare handläggningstider inte förbättrat deras chanser till uppehållstillstånd”

Detta påstående är mycket märkligt och direkt felaktigt. Eftersom åldersfrågan är avgörande för möjligheten att få uppehållstillstånd hade självklart fler fått bifall om åldern kunnat fastställas tidigare i asylprocessen. Men istället för att använda bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (som även finns inskriven i EU:s asylprocedurdirektiv, artikel 25), skrevs tusentals unga upp i ålder på ett godtyckligt sätt hösten 2016. Att utredningarna var bristfälliga och rättsosäkra har Migrationsverket själva konstaterat. Skälen är många men klarlagt är att verket kryllade av nyanställda, oerfarna och okunniga handläggare.

Som framgår av figuren nedan är det 4-5 gånger så stor risk att få avslag för de afghanska ungdomar som blivit åldersuppskrivna eller fyllt 18, jämfört med de som fortfarande bedöms som under 18.

En granskning värd namnet bör gå på djupet. I sammanhanget borde det vara självklart att även granska staten, det vill säga Migrationsverket. Istället används verket okritiskt som säker källa. När hände detta senast i Expressen?

”0 % av de granskade hade giltiga ID-handlingar”

Det är en siffra som verkar vara mycket anmärkningsvärd för den som inte känner till att Migrationsverket inte tillmäter den ID-handling som är den vanliga i Afghanistan, tazkiran, något bevisvärde eftersom den anses alltför lätt att förfalska. Det hade varit lämpligt att nämna detta för att siffran ska kunna förstås korrekt. Det är också viktigt att poängtera att Migrationsverket i en intern kvalitetsrapport kritiserat sin egen handläggning när det gäller beviskrav på identitet och ålder. Dessa har ställts för högt och bevislättnadsregeln har inte använts, konstaterar myndigheten.

”Många i Expressens undersökning har vittnat om rädslan för att tvångsrekryteras, men det är bara två procent av alla från Iran som säger sig faktiskt ha rekryterats och skickats till Syrien vid något tillfälle”

Att tvångsrekrytering förekommer bland papperslösa afghanska flyktingar är belagt av bland annat Human Rights Watch. Vad procentsatsen i själva verket säger är att de flesta lyckats fly innan de tvångsrekryterats. Att UNHCR:s representant inte skulle känna till detta låter mycket märkligt.

Vad vill Expressen säga med det här befängda påståendet?

I sammanhanget hade det varit lämpligt att nämna att antalet papperslösa flyktingar som nu tvingas återvända till Afghanistan har exploderat och uppgår till 223 000 hittills under 2018. Det är en fördubbling jämfört med samma period 2017. Återflykten är en följd av en allt svårare situation för afghanska flyktingar i Iran.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Expressens ”granskning” har så många faktaluckor att den riskerar att skapa ännu fler missförstånd och fördomar kring den här redan mycket utsatta och avhumaniserade gruppen. Det borde vara ovärdigt en tidning som i den egna historieskrivningen framhåller kännemärkena tolerans och solidaritet och en strävan att alltid stå på den enskilda människans sida mot övergrepp, förtryck och maktmissbruk. 

Magnus Vinqvist
Kinna Skoglund
Sara Edvardson Ehrnborg

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.