​Öppet brev till Centerpartiets styrelse

För yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut är det oerhört viktigt att det blir en snabb lösning när det gäller ensamkommande ungas situation. Centerpartiet har signalerat detsamma. Vi har alltså gemensamma intressen när det gäller ensamkommande och hur regeringens lagförslag om en utökad gymnasielag kan få majoritet i riksdagen. 

Därför är vi glada över att Centerpartiet visar att ni vill mer när det gäller förslaget. Det vi läst oss till i media är till exempel att Centerpartiet vill införa en särskild regel som innebär att den som var under 18 år när asylansökan lämnades in ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas, att särskilt/synnerligen ömmande omständigheter bör återinföras i utlänningslagen och att den som kan försörja sig själv ska få stanna.

Många inom #vistårinteut är nyfikna på de här förslagen och därför har vi samlat in frågor från enskilda i vårt nätverk som vi sedan sammanställt till nedanstående tre frågor.

Angående den särskilda regeln om ålder när asylansökan gjordes

Kommer Centerpartiet att i diskussioner med regeringen driva att ålder vid asylansökan ska gälla retroaktivt för de ensamkommande som kom 2015 och tidigare samt även 2016?

Angående särskilt/synnerligen ömmande skäl

Hur många ensamkommande beräknar Centerpartiet skulle få möjlighet att stanna om särskilda/synnerligen ömmande skäl återinfördes i utlänningslagen?

Angående att den som kan försörja sig själv ska få stanna

Hur många ensamkommande beräknar Centerpartiet skulle kunna erbjudas arbete utan gymnasieutbildning?

Tusentals lärare, socionomer, kuratorer, psykologer, gode män, läkare, boendepersonal och volontärer i vårt nätverk följer de politiska utspelen med stor oro eftersom vi inte vet om regeringens förslag ens blir en proposition till riksdagen.

Vi ställer vårt hopp till er i Centerpartiet.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 9500 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av mer än 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by 9500 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.