​Sara Edvardson Ehrnborg från #vistårinteut blir ny ordförande i FARR

FARR – Flyktinggruppernas Riksråd – firade i helgen 30 år som ideell paraplyorganisation med det viktiga målet att skydda och stärka asylrätten. Samtidigt med firandet hölls årsmöte där flera bärande profiler från nätverket #vistårinteut valdes in i föreningens nya styrelse.

Över tröskeln till ett annat rum

Till ordförande i FARR valdes Sara Edvardson Ehrnborg, välkänd som en av grundarna till #vistårinteut. Som talesperson för nätverket har hon under de senaste åren varit en stark och profilerad röst i kampen för ensamkommande barn och unga. 

–Jag kommer från ett nätverk som är flexibelt, organiskt och med en aktivitet som flödar både på och utanför sociala medier. #vistårinteut fortsätter kämpa, utvecklas och återuppstår i nya skepnader och på nya platser och på så vis tränger vi in och finns överallt, säger Sara Edvardson Ehrnborg.

Hon beskriver sin nya roll som ordförande för FARR som ”att ta steget över tröskeln och kliva in i ett annat rum i samma hus”. Sara Edvardson Ehrnborg ser det som att FARR och #vistårinteut för en liknande kamp som i grunden handlar om att värna mänskliga rättigheter och asylrätten.

Liksom #vistårinteut är FARR resultatet av en gräsrotsrörelse där människor har gått samman och organiserat sig för att de inte stått ut. 

– Jag känner mig oerhört hedrad och tycker att det är mycket spännande. FARR är sprängfyllt av gedigen kunskap och erfarenhet. Min vision är att FARRs medlemsföreningar, tidningen Artikel 14 och våra enskilda sakkunniga på ett så proaktivt och smart sätt som möjligt ska kunna använda kunskapen i kampen för att upprätthålla asylrätt och konventioner, säger Sara Edvardson Ehrnborg. 

Andan av kunskap och kärlek sprider sig

Det är med glädje och stolthet som #vistårinteut meddelar att den anda av kunskap och kärlek som lever inom nätverket sprider sig som ringar på vattnet. Utöver Sara Edvardson Ehrnborgs ordförandeskap blev följande ledamöter från #vistårinteut invalda i FARRs styrelse:

Liisa Korvenranta är verksam i Stockholm och har mycket god kännedom kring de ensamkommande ungdomarnas boendesituationen och deras möjligheter till studier. Hon har genom Stadsmissionens riktade projekt arbetat som ungdomscoach för ensamkommande.

Jennie Lenander är kvinnan i Skåne som har den övergripande kunskapen om Migrationsverkets olika förvar och de ungdomar som för tillfället sitter inlåsta där. Hon vet vilka rättigheter och regler som gäller för de förvarstagna.

Elisabet Rundqvist har ett djupt engagemang och mycket stor kunskap vad det gäller myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, lagar, diarier, arkiv och register. Hon har också varit aktiv inom det lokala nätverket i Uppsala.

Magnus Winqvist är den i #vistårinte som vet allra mest om de kritiserade medicinska åldersbedömningarna. Han har med stort tålamod fördjupat sig i alla de komplicerade turerna som omgärdar denna fråga. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.