120 miljoner kronor i utökat stöd för unga hemlösa

Regeringen har idag fattat beslut om att dela ut 120 miljoner kronor för att utöka stödet till unga hemlösa. Pengarna delas ut till sex organisationer, bland andra Svenska Röda korset, Stockholms stadsmission, Rädda barnen och Svenska kyrkan. Yrkes- och volontärnätverket gläds åt pengarna och förväntar oss att organisationerna i samverkan med ideella krafter säkerställer boendelösningar för hemlösa unga vuxna, varav många ensamkommande, i hela Sverige. 

Att ha någonstans att bo är ett basalt behov 

Ett av människans grundläggande behov är att kunna känna trygghet och säkerhet. Att försöka lösa den akuta hemlöshet som råder inom gruppen unga vuxna, däribland hundratals ensamkommande unga, är därför oerhört angeläget och akut.

Vi förväntar oss att bidragen till de olika organisationerna går till konkreta boendelösningar i hela Sverige och att bästa möjliga samverkan sker mellan de organisationer som fått bidrag och resten av civilsamhället. Samverkan är en absolut nödvändighet. Många av de föreningar och frivilliga krafter ute i kommunerna som ideellt försöker lösa situationen med boende för ensamkommande går på knäna. Alla kommuner använder heller inte det tillfälliga statliga bidrag som betalats ut för att ensamkommande ska kunna bo kvar i kommunerna, fortsätta sin skolgång och upprätthålla relationer och sammanhang. Det innebär att hemlösheten och otryggheten inom gruppen ökar med oöverblickbara konsekvenser som följd.  

Till Svenska Röda Korset, Stockholms stadsmission, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Göteborgs stadsmission och Skåne stadsmission: ge ensamkommande unga någonstans att bo och ett tryggt sammanhang – inga fler hemlösa unga på våra gator!

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 72 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents more than 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 72 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.