Vi professionella vill berätta om hur situationen är för Sveriges alla ensamkommande barn och unga. 

  • Den nya tillfälliga lagen från juli 2016 gällande uppehållstillstånd fick svidande kritik i samtliga 63 remissinstanser.
  • 16000 av de 35000 ensamkommande flyktingbarn som kom 2015 har ännu inte varit på sin första intervju på Migrationsverket.
  • Migrationsverket skrev under 2016 upp 3400 barn i ålder. Barn på flykt ska själva bevisa sin ålder vilket många gånger är svårt.
  • Enligt Migrationsverkets egen granskning som publicerades i februari 2017 finns stora brister i asylutredningarna. Det rör sig om sådant som att personers skyddsskäl eller de framtida riskerna i hemlandet inte utretts ordentligt eller att det ställts felaktiga krav på bevis.
  • Den osäkra och långsamma asylprocessen driver fram desperationshandlingar som är mycket allvarliga. Fyra ensamkommande ungdomar har tagit sitt liv i år. Många har skadat sig själva och haft allvarliga självmordstankar och också försökt ta sina liv.
  • Den nya LMA-lagstitningen skapar en omöjligt situation när det gäller försörjning. Om man nekats asyl och beslutet vunnit laga kraft får man inget boende eller pengar. Är ungdomen i nte välkommen åter till sitt hemland och inte får söka asyl någon annanstans på grund av Dublinförordningen – vad ska ungdomen göra?

Vi behöver våra barn och unga här

  • Sverige behöver enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, under lång tid ett årligt invandringstillskott av 64000 människor i arbetsför ålder.
  • En svensk 15-åring har kostat minst 2,2 miljoner kronor, beräknat på barnbidrag, föräldraförsäkring, förskola, grundskola, mödravård, barnavård, tandvård, föräldrarnas merkostnader i kläder mat et cetera.

FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Sverige vill göra barnkonventionen till lag. Men detta gäller inte ensamkommande barn, som dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta.

Socialdemokraternas ansvarighet och solidaritet

Socialdemokraterna har ändrat sin skrivning när det gäller migrationspolitiken i sina nya riktlinjer – att vi ska ha ”en ansvarsfull och solidarisk migrationspolitik”. Vem inkluderar man i ordet solidarisk? Vi ser inte att alla Sveriges ensamkommande barn och unga inklusive oss som nu håller dem vid liv som enda möjliga uppdrag är inkluderade över huvud taget.

Socialdemokraterna har även ändrat sin skrivning kring hur Sverige tog ansvar hösten 2015 och gjort ett tillägg: Sverige gjorde mottagande möjligt, inte bara genom myndigheter och politik utan även ”tack vare fantastiska insatser av enskilda, organisationer och folkrörelser”. Ja, det var vi som enskilda, professionella och i en solidarisk folkrörelse som tog ansvar. Vi gjorde det då och vi gör det igen. Men nu handlar det om att hålla ensamkommande barn och unga vid liv, att möta deras smärta varje dag och att göra deras röster hörda.

Precis som det är vår plikt och vårt ansvar som medborgare i Sverige är det politikernas plikt att träda in när vi inte förmår längre.

Och vi undrar nu – hur tänker socialdemokraterna ta ansvar för de självmord och det oerhörda lidande som vi professionella ser? Hur tänker socialdemokraterna ta ansvar för att lärare, socionomer. läkare och psykologer igen och igen säger att vi inte står ut? Våra verktyg att hålla dom vid liv fungerar inte längre. Vi har ingenting kvar mer än våra relationer. Och när relationerna slits sönder på grund av felaktiga åldersuppskrivningar, brister i utredningarna och ovärdiga förflyttningar av barn och unga i Sverige blir det ingenting kvar.

Vi har bjudit in till samtal och försökt berätta. Men det verkar inte som om ni socialdemokrater förstår. Vi kan inte se någon annan lösning än att säga att om det inte händer något nu kommer rörelsen #vistårinteut att se till att detta blir en valfråga.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/lyssna-socialdemokrater-professionen-talar-1906950