Barnkonventionens dag - men Sverige får kritik av FN

Idag är det Barnkonventionens dag. Barnkonventionen är ratificerad av Sverige. Men Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté, bland annat för att man inte gjort konventionen till svensk lag och även för att man inte ratificerat tredje tilläggsprotokollet – som handlar om barns rätt att klaga vid orätt behandling. 

Barnkonventionens dag manifesteras på många platser i Sverige. Till exempel har flera församlingar, bland dem Katarina Kyrka och Allhelgonakyrkan, haft klockringning idag 12.00-12.05 för att synliggöra Barnkonventionen. Klockringningen hade särskilt fokus på de barn och ungdomar som riskerar att få eller som fått avslag. 

Tredje tilläggsprotokollet inte ratificerat av Sverige

Barnkonventionen är ratificerad, det vill säga underskriven av Sverige. Sverige har dock inte implementerat den i svensk lag vilket gör att domstolar och myndigheter kan avfärda den.

Barnkonventionen har tre tilläggsprotokoll. De två första handlar om barn i väpnade konflikter och handel med barn, barnprostitution och barnpornografi och antogs av FN:s Generalförsamling 2010. Dessa är ratificerade av Sverige. Det tredje tillägget som ”ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté” och som antogs av församlingen 2011 har Sverige däremot inte ratificerat. 

Lista på förbättringsåtgärder 

FN:s barnrättskommitté anser att Sverige behöver förbättra sig för att leva upp till barnkonventionens bestämmelser och har listat följande rekommendationer:

 • Att barnkonventionen blir svensk lag.
 • Att Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från barn.
 • Att alla barn i Sverige skyddas mot diskriminering.
 • Att utreda barnets bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar.
 • Att förbjuda isolering av barn på institution.
 • Att se till så att anmälningsplikten fungerar när barn far illa.
 • Att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering.
 • Att undersöka orsakerna till barnfattigdom.
 • Att ändra utlänningslagen så att barn hörs i asylprocessen.
 • Att garantera att inget barn i samhällsvård utvisas tillsammans med föräldrar som barnet behöver skyddas från.
 • Att införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör barn, till exempel i samband med lagstiftning, budgetfrågor och internationellt bistånd.
 • Att ratificera tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt.

#vistårinteut är besvikna på Sveriges regering. Om tredje tilläggsprotokollet hade ratificerats hade situationen för tusentals ensamkommande barn kanske varit helt annorlunda. De hade kunnat lämna in klagomål på de kränkningar de blivit utsatta för i asylprocessen och därmed kunnat få upprättelse av FN:s Barnrättskommitté.

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.