Centerpartiets svar till #vistårinteut

För en tid sedan ställde yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut ett antal frågor till Centerpartiets partistyrelse som vi fick svar på den 23 mars. Här följer både vårt brev och svaret från Centerpartiet.  

Öppet brev till Centerpartiets styrelse

För yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut är det oerhört viktigt att det blir en snabb lösning när det gäller ensamkommande ungas situation. Centerpartiet har signalerat detsamma. Vi har alltså gemensamma intressen när det gäller ensamkommande och hur regeringens lagförslag om en utökad gymnasielag kan få majoritet i riksdagen.

Därför är vi glada över att Centerpartiet visar att ni vill mer när det gäller förslaget. Det vi läst oss till i media är till exempel att Centerpartiet vill införa en särskild regel som innebär att den som var under 18 år när asylansökan lämnades in ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas, att särskilt/synnerligen ömmande omständigheter bör återinföras i utlänningslagen och att den som kan försörja sig själv ska få stanna.

Många inom #vistårinteut är nyfikna på de här förslagen och därför har vi samlat in frågor från enskilda i vårt nätverk som vi sedan sammanställt till nedanstående tre frågor.

Angående den särskilda regeln om ålder när asylansökan gjordes

Kommer Centerpartiet att i diskussioner med regeringen driva att ålder vid asylansökan ska gälla retroaktivt för de ensamkommande som kom 2015 och tidigare samt även 2016?

Angående särskilt/synnerligen ömmande skäl

Hur många ensamkommande beräknar Centerpartiet skulle få möjlighet att stanna om särskilda/synnerligen ömmande skäl återinfördes i utlänningslagen?

Angående att den som kan försörja sig själv ska få stanna

Hur många ensamkommande beräknar Centerpartiet skulle kunna erbjudas arbete utan gymnasieutbildning?

Tusentals lärare, socionomer, kuratorer, psykologer, gode män, läkare, boendepersonal och volontärer i vårt nätverk följer de politiska utspelen med stor oro eftersom vi inte vet om regeringens förslag ens blir en proposition till riksdagen.

Vi ställer vårt hopp till er i Centerpartiet.
Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Centerpartiets svar

Stockholm 23 mars 2018

Till Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Från Centerpartiets sida har vi varit tydliga med att de som var minderåriga när de kom till Sverige men som drabbats av långa handläggningstider och blivit 18 år under asylprocessen bör ges en ny chans. En tidsgräns kommer att behöva sättas så att det blir tydligt vad som gäller. Men vi har varit kritiska mot, att som regeringen föreslagit, utgå från den dag då regeringen höll en presskonferens i frågan. Tidpunkten för riksdagsbeslutet eller ikraftträdandet förefaller exempelvis mindre godtyckliga.

Ett återinförande av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter skulle sannolikt påverka andelen beviljade uppehållstillstånd från det att detta återinförs. Det är dock svårt att bedöma från vilken tidpunkt det skulle kunna ske, vilket också gör det svårt att beräkna hur många som skulle omfattas. I ett sådant läge skulle också frågan ha beretts, och prognoser från berörda myndigheter finnas tillgängliga. Men även om de praktiska förutsättningarna för att åstadkomma denna förändring i närtid är begränsade, så är det en viktig fråga ur ett medmänskligt perspektiv.

För människor som saknar gymnasiekompetens är det i dag, generellt sett, allt för svårt att göra sig gällande på svensk arbetsmarknad. Förutom möjligheter till utbildning behöver vi därför sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Centerpartiet har föreslagit ett ingångsavdrag som innebär slopad arbetsgivaravgift de första två åren. Förslaget gäller för alla, till exempel nyanlända, unga eller långtidsarbetslösa som inte tidigare haft jobb. Analysföretaget WSP bedömer att det med hjälp av ingångsavdraget kan skapas cirka 45 000 nya jobb. Centerpartiet har dessutom tillsammans med övriga Alliansen föreslagit en reform för så kallade inträdesjobb.

Därutöver skulle en kraftigt reformerad arbetsförmedling och förändringar av till exempel RUT-avdragen också kunna gynna framväxten av fler arbetstillfällen i branscher där det inte finns formella krav på högre utbildning.

I samband med att regeringens förslag var ute på remiss i februari såg vi att väldigt många remissinstanser delade vår uppfattning om hur lagförslaget kan förbättras. De vill också ha ett förslag på plats, men kritiken mot den godtyckliga tidsgränsen var omfattande och många påpekade också att den riskerar att leda till betydande rättsosäkerhet. Precis som vi, menade också många att lagförslaget var krångligt och svårt att tillämpa. Och när det gäller frågan om att den som jobbar bör få stanna i Sverige, så såg vi även där att det fanns remissvar som var i linje med vad vi framfört.

Regeringen har nyligen (19 mars) kommit med ett uppdaterat förslag i form av en lagrådsremiss. Från Centerpartiets sida behöver vi naturligtvis sätta oss in i de nya detaljerna, men redan nu kan vi konstatera att det här förslaget är bättre än det som regeringen tidigare presenterat. Det innehåller bland annat kortare yrkesutbildningar och möjligheten att kombinera arbete med deltidsstudier. Det är bra att regeringen har lyssnat på Centerpartiet och de remissinstanser som påpekade att det måste bli lättare för unga människor som arbetar att få stanna i Sverige.

Tidsgränsen i det nya förslaget kvarstår men man har öppnat för att om en notering finns hos Migrationsverket innan 24 november 2015 så kan man omfattas även om asylansökan formellt sett inkommit efter detta datum.

Det är viktigt att påpeka att Centerpartiet i grunden hade valt en annan väg om vi hade utformat det här förslaget. Vi skulle inte ha gjort de här förändringarna genom att ändra gymnasielagen. Men nu har regeringen valt den vägen och vi konstaterar att de gjort vissa förbättringar.

Från Centerpartiets sida inväntar vi nu regeringens slutgiltiga proposition på riksdagens bord. Partistyrelsen hoppas att frågan om de ensamkommandes situation tas på allvar av regeringen.

Med vänlig hälsning
För partistyrelsen

Michael Arthursson
partisekreterare

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 73 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.