Civilsamhällets röst

Den 18 mars 2019 stängde Justitiedepartementet remisstiden för remissyttranden på lagrådsremiss förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Vid remisstidens utgång hade yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut skickat in 62 remissyttranden som gav Justitiedepartementet tillgång till synpunkter från civilsamhället i drygt 20 % av landets kommuner. 

Civilsamhällets röst 

Inte ett enda av de 29 296 inskickade orden från nätverket har tagits upp i prop. 2018/19:128. För att underlätta för alla som vill ta del av våra vittnesmål har vi därför sammanställt rapporten Civilsamhällets röst som innehåller en tematisk genomgång av våra remissyttranden och där samtliga lokala yttranden och nätverkets huvudsakliga remissvar kan läsas.  

Rapporten ger en unik bild av hur asylsökande och civilsamhället drabbats av konsekvenserna av den tillfälliga begränsningslagen. Vår förhoppning är att vittnesmålen tas i beaktande av beslutsfattare och myndigheter.

Helena Mäki, Elisabet Rundqvist, Sara Edvardson Ehrnborg och Kirsti Haugsand Wennerholm
#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.