De tre mörka åren 2015-2018

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har kämpat för barn och unga på flykt sedan september 2016. Nätverket är en direkt konsekvens av den enorma rättsröta som följde efter att Sverige stängt dörren för människor på flykt. Här följer berättelsen om de tre mörka åren 24/11 2015 – 24/11 2018. 

Den 24 november 2015 stängde Sverige dörren för människor på flykt. ID-krav infördes direkt och i januari 2016 stängdes gränsen. En hård retorik tog fart. Epitet myntade av högernationalister; ”skäggbarn”, ”lögnare”, ”välfärdsturister” blev snart vardagsmat. Media följde efter och det tog inte lång tid förrän barn som flytt ensamma till Sverige framställdes som lycksökare, lögnare och våldtäktsmän. Att de flytt från just våld, våldtäkt, terror och krig glömde man snabbt bort. 

Den hårda retoriken följdes snart av Morgan Johanssons ”Vi kan inte ta emot Mellanösterns alla tonårspojkar” och i slutet av januari 2016 berättade Anders Ygeman att 60 000, kanske upp till 80 000 människor skulle komma att utvisas. Vad vi vet arbetade inte Anders Ygeman på Migrationsverket och att han oemotsagd kunde påstå något sådant (när alla vet att det är domstolarnas uppgift att avgöra vem som har skyddsbehov) var och är extremt märkligt. 

Migrationsverket ändrade praxis april 2016. Praxisändringen innebar att barn kunde få uppskjuten verkställighet av ett utvisningsbeslut och leva i limbo tills de fyllde 18 och blev utvisningsbara.

Den tillfälliga begränsningslagen röstades igenom i riksdagen och trädde i kraft 20 juli 2016 men gällde av någon märklig anledning retroaktivt från 24/11. Familjeåterförening blev i princip omöjligt och lika omöjligt blev det att få permanent uppehållstillstånd. Lagen skulle undanta barn men på grund av Migrationsverkets praxisändring och att regeringen i lagrådsremissen skrev att lagen skulle tillämpas på ansökningar som kommit in före lagens ikraftträdande var undantag i praktiken verkningslösa. 

Migrationsverket anställde oerfaren och outbildad personal och tog bort sina särskilda barnutredare. De nyanställda och oerfarna medarbetarna fick uppdraget att utreda komplexa och svåra ärenden. Enkla ärenden prioriterades framför mer komplicerade ärenden som fick ligga på vänt. Detta ledde till rättsvidriga asylprocesser och att barn blev utsatta för extremt långa handläggningstider. 

Hösten 2016 började 13-, 14-, 15-, 16-åriga barn bli godtyckligt uppskrivna i ålder av beslutsfattare på Migrationsverket de aldrig träffat. Detta ledde till att kommunerna började kasta ut barn som blivit uppskrivna i ålder från sina boenden. Barn hamnade på gatan och tappade sin skolgång. Desperationen i gruppen ökade lavinartat. 

Vid ungefär samma tid skrev Sverige ett bilateralt återvändandeavtal med Afghanistan vilket gjorde att man kunde börja tvångsutvisa barn, unga, barnfamiljer och gamla till Afghanistan, ett av världens farligaste länder.

Rättsmedicinalverket började våren 2017 använda en oprövad, obeforskad, felaktig och hårt kritiserad metod för att göra medicinska åldersbedömningar. Metoden var sanktionerad av Socialstyrelsen. 

Nu

Nu är det 24 november 2018. Barn utvisas trots att de saknar ordnat mottagande. Kommunernas socialtjänster avsvär sig ansvaret för ensamkommande. Mängden hemlösa, hungriga och utsatta unga växer i städerna. Självmordsfrekvensen inom gruppen är högst i hela världen.  

Vem bär ansvaret för systemkollapsen? 

Det är riksdagens politiker som röstat igenom den tillfälliga begränsningslagen och som därför är högst ansvariga för att situationen uppstått. Förre migrationsministern Morgan Johansson är ansvarig för att i regleringsbrev till Migrationsverket driva på åldersbedömningar och utvisningstakt. Media är ansvariga för att inte ha granskat rättsosäkerhet och metodfel samt att man utan att tveka ”köpt” den hårda retoriken kring unga ensamkommande. Lokalpolitiker är ansvariga för att inte säkerställa unga ensamkommandes mänskliga rättigheter på kommunnivå. Migrationsverket och migrationsdomstolarna är ansvariga för att inte i tillräckligt hög grad ha säkerställt rättssäkra asylutredningar.  

Alla uppräknade ovan är ansvariga för att ha skjutit ansvaret på någon annan.  

Vad behöver göras?

För det första behöver den tillfälliga begränsningslagen skrotas och en återgång till ordinarie utlänningslag ske omedelbart. För det andra behövs en lösning för de unga som varit i Sverige i många år och som hellre går under jord än låter sig utvisas. För det tredje behöver politiker på alla nivåer lyssna på och lära av de goda krafter som trots ett otroligt svårt läge har kämpat varje dag, varje timme och varje minut för att hålla humanismen och de mänskliga rättigheterna högt. 

#rivlagen
#låtALLAungastanna
#MERmänsklighet

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.