Del 2 - Bristande rättssäkerhet i systemen får unga att sätta sig i strejk

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har lyssnat på P1 Morgons intervjuer med migrationsminister Hélene Fritzon och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Vi vill med detta pressmeddelande möta påståendet att Sverige har ett av världens mest rättssäkra system. 

Sverige bryter mot EUs asylprocedurdirektiv

Som #vistårinteut tidigare rapporterat om bryter Sverige mot artikel 31.5 i EU:s asylprocedurdirektiv som säger att en medlemsstat under alla omständigheter ska slutföra prövning i första instans inom högst 21 månader. Det står även angivet i direktivet att medlemsstaterna är skyldiga att i sin asyllagstiftning införliva artiklar med nationell lagstiftning om det gäller ”bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till direktiv 2005/85/EG”. Detta äldre direktiv från 2005 saknar krav på att slutföra förfarandet inom 21 månader. 

Enligt vad vi förstår verkar Sverige inte ha implementerat artikel 31 i asyllagstiftningen. Vi bryter därmed mot lagar vi är skyldiga att införa. 

För allas kännedom får vi nästan dagligen in rapporter om just denna överträdelse och funderar som bäst hur vi ska gå vidare med de fallen. 

Vuxenpresumtion – inte benefit of the doubt

Vi hävdar med bestämdhet att Migrationsverket använder sig av vuxenpresumtion när det gäller utredning av ålder. Vuxenpresumtion betyder ungefär att eftersom du inte kan bevisa att du är barn, är du vuxen. Detta görs trots att det står angivet i asylprocedurdirektivet artikel 25.5 att om medlemsstaterna efter en medicinsk åldersbedömning ”fortfarande hyser tvivel när det gäller sökandens ålder ska de utgå ifrån att sökanden är underårig”.

Vi har hört om oräkneliga beslut som i princip uteslutande använder vuxenpresumtion för att ge avslag – antaganden som ofta byggda på tolkmissar, rykten och som saknar logisk och rimlig motivering.   

Brister när det gäller offentliga biträden

En del offentliga biträden till ensamkommande barn har inte har skött sina åligganden utifrån EU:s asylprocedurdirektiv artikel 25. När det gäller offentligt biträde ska medlemsstaten säkerställa att företrädaren biträder det ensamkommande barnet och gör det möjligt för barnet att utnyttja de rättigheter som följer av direktiven. Barnet ska omedelbart informeras om att en företrädare har utsetts. Denne ska utföra sitt uppdrag i enlighet med principer om barnets bästa. Företrädaren ska få möjlighet att vara närvarande vid intervjun och ha ”möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter […]”.

Vi får stadigt in rapporter om brister när det gäller ovanstående. 

Kompetens hos utredare saknas eller är bristfällig

Enligt EU:s asylprocedurdirektiv artikel 25 ska intervjun genomföras ”av en person som har nödvändiga kunskaper om underårigas särskilda behov” och beslut förberedas ”av en tjänsteman med nödvändiga kunskaper om underårigas särskilda behov”. Vi hävdar med bestämdhet att Migrationsverkets handläggare inte har tagit tillräcklig hänsyn till eller haft kompetens nog för att utreda dessa särskilda behov. 

Vi får dagligen in rapporter om brister när det gäller barnrättsperspektivet. Det kan handla om tolkar som inte kan språket, om att handläggaren inte korrigerar felaktigheter i protokoll eller att man negligerar ptsd-symptom. Barn och unga som varit med om och riskerar tortyr när de blir utvisade blir inte trodda. Asylskäl utreds inte tillräckligt noga, till exempel sådant som hänt i det nya landet som skapat nya asylskäl, så kallat Sur place eller ”på plats”. Sur place-skäl kan vara att ha konverterat, att ha kommit ut som hbtq-person, att bli tillskriven en hbtq-identitet eller att vara ateist/västerniserad.

Tolkar är ett helt eget kapitel. Vi har otaliga exempel på hur tolkningen brustit i intervjuerna vilket i vissa fall verkar ha varit en direkt bidragande orsak till avslag. 

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik erkänner att man inte har haft kapacitet att handlägga alla ensamkommande barns asylutredningar i Ekots lördagsintervju 170603. Enligt Ekot 2 augusti har Migrationsverket haft så stor personalomsättning bland sina handläggare att handläggningstiderna nu är i genomsnitt 600 dagar. Migrationsverkets egen rapport som Kaliber rapporterat om visar att hälften av besluten som granskats saknade kompletta utredningar: ”I många av besluten har man hittat brister som rör själva kärnan i en asylutredning”. Fredrik Beijer förklarar i Kalibers artikel att bristerna har att göra med att verket har ”unga, entusiastiska men ganska oerfarna medarbetare”. 

Fram träder en bild av oerfarna medarbetare, hög personalomsättning och ett verk med dålig kapacitet. Det kan förklara de graverande felen vi hör om dagligen. 

Felaktigheter i asylprocessen – staten begår övergrepp på unga

Det är beklämmande att man från ministerhåll fortsätter hävda att denna typ av övergrepp mot minderåriga är rättssäkra. Vi menar att det är absolut nödvändigt för alla politiker på regerings-och riksdagsnivå att börja prata om lösningar för en grupp ungdomar som är i en så desperat situation att de sittstrejkar i en protest som pågått en och en halv vecka utomhus, natt som dag på flera platser i Sverige. Det är ohållbart. Det är orimligt. Och det är inte alls någon ordning och reda att hela tiden ducka för frågan.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The movement #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.