Deportationerna fortsätter - Sverige, Sverige, vad gör du med barn och unga?

Måndag den 9 april riskerar ett tjugotal unga ensamkommande att bli utvisade till ett av världens farligaste länder. Detta sker trots att regeringen lagt fram ett lagförslag som ska ge unga en ny möjlighet att få uppehållstillstånd och trots den massiva och förödande kritiken mot medicinska åldersbedömningar. 

Just nu sitter ett tjugotal ungdomar i förvar i väntan på deportation. De har inte begått något brott utan är offer för Migrationsverkets långa handläggningstider och rättsosäkra asylprocesser. Flera av dem skulle omfattas av lagförslaget om en ny möjlighet till uppehållstillstånd. De går i skolan, har ett sammanhang och har varit här i flera år – ändå fortsätter Sverige utvisningarna. 

Ungdomarna deporteras till Afghanistan, ett av världens farligaste och våldsammaste länder. Många av ungdomarna saknar nätverk och anknytning till landet och har vuxit upp i till exempel Iran eller Pakistan. Migrationsverkets handläggare har kunskap om att den som saknar nätverk i Afghanistan har små chanser att klara sig i landet. Ändå utvisar Sverige ungdomarna.  

#vistårinteut tillsammans med en mängd andra organisationer fördömer utvisningarna och menar att Sverige omedelbart bör stoppa alla utvisningar till Afghanistan. 

Manifestationer mot utvisningarna kommer att hållas vid förvaret i Kållered. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 73 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.