Det handlar om barnen

Ensamkommande barn som flytt till Sverige utan sina föräldrar kläms mellan lagar och Migrationsverkets praxisändringar. De omfattas inte av vare sig gamla eller nya gymnasielagen. Praxisändringarna har lett till att barn som tidigare skulle fått permanent uppehållstillstånd hamnat i en limbosituation där de blir illegala utan egen förskyllan och utvisas när de fyller 18 år.

Sorgesamma vittnesmål om barn i kläm

#vistårinteut vill i en serie blogginlägg och filmer särskilt uppmärksamma de ensamkommande barn som hamnat i kläm mellan lagar och praxisändringar. Blogginläggen består av berättelser från gode män och familjehemsföräldrar om de barn som Migrationsverket påstår har ett ordnat mottagande som inte finns. De som inte omfattas av gymnasielagarna men som heller inte kan utvisas. De som vi fick i uppdrag att ge skydd och omsorg till. Det är sorgesamma vittnesmål som alla ställer frågan: hur kan Sverige, som ska göra Barnkonventionen till lag, behandla barn på flykt på det här sättet?

Hotade barn – splittrade familjer

Dessa barn har glömts bort i debatten. Icke desto mindre lever de farligt. De riskerar utvisning och att som utvisade bli utsatta för skyddsgrundande behandling som till exempel prostitution, sexuellt våld, trafficking eller tvångsrekrytering till terrorism. De har blivit hotade, fått gömma sig, kanske sett sina fäder och bröder bli bortförda. Resten av familjen är i spillror och har flytt till annat land. 

Just den här gruppen barn får varken uppskjuten verkställighet på utvisningsbeslutet eller tillfälligt uppehållstillstånd. Hade de fått något av detta skulle de kunna omfattas av den gamla gymnasielagen. Istället får de utvisningsbeslut med motiveringen att det finns ett ordnat mottagande. 

Det ordnade mottagande utreds inte – eftersom det inte finns 

Utvisningsbeslutet ges med tidsfrist; det tar tid att verkställa utvisningen eftersom barnet måste ha ett ordnat mottagande. Men det ordnade mottagandet utreds inte eftersom det inte finns, vilket Migrationsverkets handläggare är medvetna om. Barnen kan inte nöjdförklara sig med beslutet och låta sig utvisas eftersom de är barn. Men de får heller inte stanna. Följden blir att de lever här illegalt – utan egen förskyllan – tills de fyller 18 år och är utvisningsbara.  

#vistårinteut anser att Sverige enkelt kan låta minderåriga få stanna genom att i Utlänningslagen införa skyddsgrunden särskilt ömmande skäl och ge uppehållstillstånd utifrån lång vistelsetid i Sverige.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.