Du har inte förmått göra din underårighet sannolik

Den 9 november publiceras en rapport om de åldersuppskrivningar som skett i massomfattning av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visar hur reglerna som förbjuder utvisning av barn som saknar ett ordnat mottagande har rundats. Riksdagens vilja att undanta en stor grupp barn från den tillfälliga lagen har åsidosatts. Till slut har regeringens försök att rädda denna grupp genom gymnasiereglerna satts ur spel.

Rapporten kommer att presenteras på en presskonferens den 8 november kl 15 hos Barnrättsbyrån, Hornsgatan 83 i Stockholm. Media är välkomna! 

Två granskningar har visat att ensamkommande barn under 2016 skrevs upp i ålder i stor omfattning trots att medicinska undersökningar inte gjordes. Det skedde utan normal bevisvärdering och med stora konsekvenser – ungdomar blev hemlösa och antalet utvisningsbeslut i gruppen ökade drastiskt.

Åldern kan vara avgörande för om en ensamkommande ungdom ska bedömas ha skyddsbehov eller inte. Barn utan anhöriga som inte kan skickas tillbaka till sin hemtrakt för att det är för farligt där, skickas inte heller till någon annan del av sitt hemland om de saknar anhöriga där som kan hjälpa dem. Barn utan anhöriga sänds inte heller till Afghanistan om de växt upp på flykt och saknar nätverk i hemlandet. Om åldersuppskrivningar sker oförsiktigt kommer barn att utvisas till sådana situationer trots att de har rätt till asyl.

Dessutom får utvisningar av barn över huvud taget inte verkställas om barnet inte har ett ordnat mottagande i hemlandet. Även detta gör att åldern är avgörande för ett ensamkommande barn. Det får inte bli fel!

Statistiken från 2016 visar att den överväldigande majoriteten av de tonåringar som hade väntats få tillfälliga tillstånd fram till 18-årsdagen istället skrevs upp i ålder. Därmed förlorar de också möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Reformen som aviserades som något av en amnesti har fått marginell effekt.

Vi såg därför fram emot att de omotiverade åldersbedömningarna skulle upphöra våren 2017 och en ny metod skulle införas som i bästa fall skulle göra åldersbedömningarna mer rättssäkra.

Tyvärr blev det inte så. Även de nya åldersutredningarna har en felmarginal. Eftersom Migrationsverket har fortsatt att åsidosätta all annan bevisning innebär det att en viss andel barn bedöms som vuxna. Metoden kritiseras från vetenskapligt håll och utfallet tyder på att den är ännu mer osäker än som antogs. Samtidigt bidrar till den att ytterligare dra ut på handläggningstiden, medan många ungdomar fyller 18 på naturlig väg. Efter den långa juridiska proceduren stöts de ut ur samhället trots två-tre års integration.

Vi uppmanar regeringen att sätta stopp för oseriösa åldersbedömningar som leder till att skyddsbehövande barn utvisas och att barn utvisas utan ordnat mottagande, i värsta fall till länder där de riskerar rekrytering och utnyttjande. 

Vi uppmanar regeringen att förhindra att ungdomar som varit på flykt en stor del av sitt liv och börjat integreras i Sverige återigen rivs upp från sitt sammanhang.

Undertecknat

Sanna Vestin, Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Michael Williams, Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Ida Hellrup, Barnrättsbyrån
Sara Edvardson Ehrnborg, Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut
Kinna Skoglund, Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Länk till rapporten. Den släpps klockan 15.00 den 9 november 2017. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.