En vecka kvar till valet - sex av nio partier har svarat

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut skickade den 12 augusti ut en fråga till de migrationspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ. En vecka innan valet har sex av nio partier svarat. Här är resultatet.

Den 12 augusti skickade nätverket #vistårinteut nedanstående frågeställning till samtliga riksdagspartiers och Feministiskt initiativs migrationspolitiska talespersoner Heléne Fritzon (S), Johan Forssell (M), Johanna Jönsson (C), Maria Ferm, (MP), Paula Bieler (SD), Christina Höj Larsen (V), Erik Slottner (KD), Gulan Avci (L) och Farida al-Abani (tillförordnad, F!). Tyvärr hade vi fel information om vem som är migrationspolitisk talesperson i Liberalerna. Rätt migrationspolitisk talesperson, Fredrik Malm, har fått ett mejl med ursäkt och fråga. Vi skickade även frågan till migrationsministern som ju är socialdemokrat i tron att det var hon som skulle besvara frågan. Naturligtvis skulle vi skickat frågan till migrationspolitiske talespersonen för Socialdemokraterna, Fredrik Lundh Sammeli. Även Lundh Sammeli har fått en ursäkt och frågan skickad till sig. 

Vår fråga till partierna

Om ditt parti får chans att bilda regering efter valet i höst, hur tänker ni lösa situationen för de barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar och som varit här i flera år?

Vi vill gärna förtydliga att vår fråga specifikt handlar om lösningen för den grupp unga som befinner sig i vårt land nu och inte ditt partis överordnade syn på migrations- och integrationsfrågor. Vi vill gärna ha svar på frågan senast torsdagen den 16 augusti.

Partiernas svar

Sex av nio partier har svarat, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. Av dessa svarade Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ i tid. Socialdemokraterna svarade snabbt när vi väl hade skickat mejlet rätt. 

Miljöpartiet

Hej!

Miljöpartiet har kämpat hårt för den nya lagen, som innebär att många ensamkommande unga som har fått vänta länge på beslut och som har rotat sig i Sverige ska får möjlighet till uppehållstillstånd i stället för att avvisas från Sverige eller tvingas leva kvar här i ett skuggsamhälle i stor utsatthet. Lagen fick stöd i riksdagen och började gälla den 1 juli.

Sedan dess har det kommit två domar där ansökningar enligt den nya lagen har avslagits. Dessa ska nu prövas av Migrationsöverdomstolen och deras avgörande kommer att bli mycket viktigt. Samtidigt har det kommit andra domar där lagen tillämpas och uppehållstillstånd har beviljats. Nu pågår en rättsprocess och det är för tidigt att dra några slutsatser innan Migrationsöverdomstolen meddelat sin dom.

När vi i Miljöpartiet började kämpa för den nya lagen så var det för att vi inte vill att dessa unga människors liv ska förstöras. Vi vill inte se tonåringar leva hemlösa på våra gator i Sverige, ryckas upp från sin trygga tillvaro, förlora alla sina rättigheter och tappa tron på framtiden. Vi kämpar för att de, tillsammans med alla oss andra, ska få fortsätta bygga sina liv här.

För oss handlar detta om medmänsklighet och rättssäkerhet. Dessa unga hade i många fall fått stanna om inte handläggningstiderna blivit så långa efter hösten 2015. Vi har kämpat och vi fortsätter kämpa för att unga som rotat sig här ska få en chans att på riktigt börja sina liv och bidra.

Situationen för ensamkommande ungdomar behöver också förbättras genom kortare väntetider, en rättssäker asylbedömning, insatser mot psykisk ohälsa och en mer trygg och stabil boendesituation.

Vi vill bland annat:

  • att den som är svårt sjuk eller särskilt utsatt ska ha möjlighet till uppehållstillstånd. Särskilt unga människor med stark anknytning till Sverige behöver få möjlighet att stanna i större utsträckning
  • förbättra tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och unga
  • öka det praktiska stödet för ensamkommande unga mellan 18 och 21 år
  • se till att ensamkommande som blir 18 år under asylprocessen inte ska behöva flytta från den kommun där de är bosatta och avbryta sina studier
  • tillsätta en extern granskning av de medicinska åldersbedömningarna i syfte att reda ut och rätta till de brister som finns.
Vänligen, Maria 

Feministiskt initiativ

Hej!

här kommer vår längre svar 🙂

F! kommer se till att det blir en amnesti och att permanenta uppehållstillstånd ges till de unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar och varit här i flera år. Vi vill även att den tillfälliga lagen snarast ska tas bort och då återinföra permanenta uppehållstillstånd som norm. Vi vill säkerställa rätten och möjligheten att kunna återförenas med sin familj och därmed göra det mycket enklare än vad det är idag. Då återinförs även kategorin övriga skyddsbehövande och uppehållstillstånd av ömmande omständigheter, som dessutom bör utvidgas ytterligare för att säkerställa fler gruppers och personer säkerhet och trygghet och att fler asylskäl inbegrips. Vi kommer även kämpa för att säkerställa att alla har någonstans att bo och därmed även unga som flytt till Sverige, där en del tvingas till hemlöshet efter avslag och åldersuppskrivning, vilket leder till en kedja av negativa konsekvenser. Dessa unga personer ska ha möjlighet till stöd ekonomiskt för att kunna klara sig dagligdags som andra barn. Vi vill helst säkerställa att ingen utvisas från Sverige och kommer driva en politik för en generös migration och att Sverige ska ta sitt åtagande till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen på allvar. Vi vill ge det stödet som kommunens behöver för att göra mycket av detta möjligt och vill säkerställa att alla kommuner är med och bidrar till det generösa mottagande som vi behöver ha.

Bästa hälsningar och tack för ert långa och viktiga arbete!

Farida

Vänsterpartiet

Hej!

Här kommer mitt och Vänsterpartiets svar på er viktiga fråga. Allt gott, Christina

”Vänsterpartiet har länge drivit på för en amnesti för de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i mer än ett år. Permanenta uppehållstillstånd och ett liv i trygghet är det viktigaste vi kan göra för alla ensamkommande barn och unga som drabbats så hårt av långa väntetider, rättsosäkra åldersbedömningar och plötsliga och orättvisa lagändringar.

Vi har hela tiden varit öppna för att samarbeta med alla partier som liksom vi vill hitta en trygg lösning med permanenta uppehållstillstånd för de ensamkommande. Så kommer vi fortsätta göra, oavsett om vi ingår i en regering eller är i opposition.” 

Centerpartiet

Hej,

Tack för er fråga. Jag arbetar med Johanna Jönsson som politiskt sakkunnig inom migration och integration. Se Johannas svar på er fråga nedan:

Om ditt parti får chans att bilda regering efter valet i höst, hur tänker ni lösa situationen för de barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar och som varit här i flera år?

Under 2015 sökte många ensakommande barn och unga asyl i Sverige. Långa handläggningstider i kombination med regeringens tillfälliga asyllagar har gjort att vissa hamnat i kläm. Vi i Centerpartiet har hela tiden framhållit att vi vill ge de ensamkommande som var minderåriga när de kom och som har drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider och en förändrad migrationspolitik en ny chans. Vi släppte därför igenom regeringens lagförslag som ska ge vissa ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Vi hade hellre sett en annan lösning men vår bedömning var att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna skulle bli för stora om förslaget stoppades. Efter att lagen trädde i kraft i juli 2018 har vissa migrationsdomstolar beslutat att lagen i dess helhet inte kan tillämpas. Nu inväntar vi Migrationsöverdomstolens avgörande. Om Migrationsöverdomstolen bedömer att lagen i dess helhet inte kan tillämpas kommer ett mindre antal personer än man först räknat med kunna få uppehållstillstånd. Vår utgångspunkt är fortfarande att de ensakommande som kommit i kläm ska få en ny chans. Men vi politiker bör inte föregripa den rättsliga processen, utan nu inväntar vi besked från Migrationsöverdomstolen och eventuellt EU-domstolen. Under väntetiden är det viktigt att de unga inte får sämre tillgång till stöd än vad de hade innan de lämnade in sin ansökan.

Trevlig helg,

Hälsningar, Nina

Socialdemokraterna

Hej!

Här kommer svar från Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i Socialförsäkringsutskottet:

”Vår principiella inställning är att ett ja ska vara ett ja och ett nej ska vara ett nej. Får man sin asylansökan beviljad ska man få hjälp att etablera sig i Sverige genom lära sig svenska, komma in i utbildning eller arbete och bli en del av det svenska samhället. Får man ett nej ska man återvända.

2015 gjorde vi en kraftfull omläggning av politiken. Gruppen ensamkommande ungdomar drabbades då av exceptionellt långa handläggningstider. Därför införde vi den så kallade Gymnasielagen, ett tillfälligt undantag som innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav.

Vår förhoppning är att den nya lagen snart ska användas som den är tänkt, så att de ensamkommande barn som berörs kan få en snabb prövning för möjlighet till fortsatta studier och etablering.”

Med vänliga hälsningar, Jonatan

Moderaterna

Hej,

Jag svarar på din fråga på uppdrag av Johan Forssell, Moderaterna.

Alla som söker asyl i Sverige ska ha rätt till en effektiv och rättssäker prövning av asylskälen. Tiden från asylansökan till beslut måste vara kortare. Vi kan inte tillåta väntetider på upp emot två år för att få beslut i sitt asylärende. Det skapar oro för individen och en stor osäkerhet inför framtiden.

Samtidigt är det skyddsskälen som ska avgöra om en asylsökande har rätt att stanna i Sverige. Regeringens hårt kritiserade och orättssäkra gymnasielag är ett avsteg från denna grundläggande princip, och Moderaterna tänker inte verka för att sådana lösningar får fäste i svensk migrationspolitik.

Har en person rätt till uppehållstillstånd ska han eller hon få en möjligt att snabbt komma in i samhället. På samma sätt måste vi vara tydliga med att den som saknar skyddsskäl och rätt till uppehållstillstånd måste återvända för återetablering i sitt hemland. Även här är det ytterst viktigt att svenska myndigheter bistår för ett effektivt återvändande och bra återetablering i hemlandet.

Vänligen

Anders

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.