Ett skuggsamhälle i statlig regi

Med anledning av Migrationsverkets nedläggningar av asylboenden har yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut gjort en nationell kartläggning om ensamkommande ungas situation på asylboendena. Bilden som framträder är alarmerande. 

40 orter från Kiruna i norr till Ronneby i söder ingår i kartläggningen där frivilligorganisationer, ungdomar och boendepersonal på Migrationsverket under mars månad svarat på frågor om skola, boendesituation och hälsostatus hos unga ensamkommande. Bilden som framträder är alarmerande. VSIU befarar att hundratals unga ensamkommande saknar vuxenkontakt.

I en redan oviss asylprocess fortsätter omflyttningar av åldersuppskrivna barn och 18-åriga unga. På en del större anläggningsboenden bor åldersuppskrivna barn och 18-åringar med hundratals vuxna som fått avslag på sina asylansökningar. På en del platser har ungdomarna stöd av lokala grupper men det är långt ifrån alla. 

På de flesta kartlagda orterna har unga möjlighet att gå i skolan – men långt ifrån alla. Upprepade flyttar, upp till 8 gånger, och långa väntetider på en ny skolplacering skapar ofrivilliga utbildningsglapp för unga. Frivilliga organisationer har rapporterat till #vistårinteut om unga som fått vänta i upp till 10 månader på att få börja i en ny klass.

— Asylboenden utan personal är otrygga miljöer för barn och unga i asylprocess, menar Helena Mäki, talesperson för yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut. Om inte någon relation knutits med någon medmänniska bryts vardagen och tryggheten för de unga upp gång på gång. Civilsamhället har en fantastisk förmåga att trolla med knäna för att få fram husrum, men många har ingen vuxenkontakt och hos dem ser vi en alarmerande växande psykisk ohälsa, fortsätter hon. 

På många ställen avvecklar Migrationsverket sin verksamhet. Personal sägs upp och prognoser om minskat antal antal boenden gör att personalstyrkan minskas i förtid. På flera ställen finns boenden helt utan personal där endast vaktbolag finns för tillsyn. 

Trots statliga bidrag till kommunerna är det många kommuner som skickar iväg åldersuppskrivna barn och 18-åringar till Migrationsverkets boenden. 

— De statliga anslagen till kommunerna för att stoppa omflyttningar under hösten 2017 och våren 2018 ligger på totalt 785 miljoner kronor. Men tyvärr verkar detta ekonomiska stöd inte fungera, eftersom varken kommun eller stat tar ansvar. Situationen är alarmerande. Vi ser ett växande skuggsamhälle i statlig regi, säger Helena Mäki.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.