Ett tredjedels liv i väntan på utvisning

Tolvåriga barn som kommer ensamma till Sverige och får ett utvisningsbeslut av Migrationsverket och sätts på undantag. De kan inte utvisas eftersom de är under 18 år och inte har någon som tar emot i hemlandet.
Tidigare har dessa barn fått permanenta uppehållstillstånd, eller uppskjuten verkställighet i väntan på sin myndighetsdag. I dagsläget hamnar de i en extremt utdragen asylprocess. Barn lever nu en tredjedel av sitt liv i Sverige i väntan på utvisning. Migrationsverkets ändrade praxis för ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige medför år i limbo för minderåriga barn.

Läs mer i ”Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige”, Sofi Jansson-Keshavarz & Anna Lundberg, särtryck ur Juridisk Tidskrift.

Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige

I nätverket ”Vi står inte ut” där professionella verkar sedan tre år tillbaka, finns över hundra familjehem och gode män som har direkt kontakt och ansvar för just dessa minderåriga barn. Vi har på så vis kunnat samla in ett stort antal protokoll och beslut från Migrationsverket och även domstolsbeslut vilket har gett oss en samstämmig bild. Vi är djupt oroade över hur dessa barn på flykt behandlas i Sverige. Det tycks inte spela någon roll att vi officiellt har regler och konventioner som är tänkta att skydda dessa mycket utsatta barn; praxis har förflyttats och barns rättigheter kränks å det grövsta; allt under en skrämmande tystnad. I flera år lever barn i limbo i Sverige med vetskapen om att de kommer att tvingas återvända till livsfarliga länder när de fyller 18 år. De har ingen kontakt med anhöriga i sina respektive hemländer. Hade de haft det hade de fått lämna när de fått avslag på asylansökan.

Istället för att värna barnrättsperspektivet verkar kommuner och Migrationsverket i allt högre grad gå hand i hand för att paketera in en avhumaniserande signalpolitik i kliniska powerpointpresentationer. Det officiella Sverige driver projektet ”Barnens Bästa vid återvändande” och fortsätter att se civilsamhället och de som vill lyfta alla barns rättigheter som problem i det väloljade maskineriet.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.