Först gråta, sedan kämpa -  ett år med #vistårinteut

Den 27 september är det ett år sedan yrkes- och volontärnätverket#vistårinteut påbörjade kampen för alla de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige under lång tid. #vistårinteut har sedan dess arbetat dygnet runt för att ge av vår kunskap och erfarenhet kring deras bedrövliga situation. Vårt fokus är att politikerna ska hitta en lösning under hösten så att ensamkommande som drabbats av extremt långa handläggningstider och en rättsosäker asylprocess får stanna. 

En ettårsdag är normalt sett något att fira. Men vår årsdag är en sorgedag.

Vi sörjer att Sverige avhumaniserar barn som kom på flykt. Vi sörjer att unga fortfarande utsätts för rättsosäkerhet i asylprocessen; något vi visar i vår rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Vi sörjer att unga tar sina liv i desperation över att deras skyddsbehov inte tas på allvar vilket vi larmat om. Vi sörjer att unga blir godtyckligt åldersuppskrivna i rättsosäkra undersökningar och får avslag eftersom de bedöms som vuxna. Vi sörjer att det just nu sitter minderåriga ensamkommande i förvar för att de ska tvångsutvisas till det land de en gång tvingades fly från.

Vi sörjer att det finns kommuner runt om i Sverige som inte låter unga i utsatthet få bo kvar.

Vi sörjer att politiker inte lyssnar på oss och att vår kunskap och professionalitet inte tas tillvara i det gemensamma samhällsbygget.

Vi sörjer att de barn som kom utan föräldrar inte fått den trygghet och det liv de har rätt till enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, EU:s asylprocedurdirektiv, UNHCR och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Men i sorgen finns kampen kvar med oförminskad styrka. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.