Första lokalavdelningen av #vistårinteut UNG bildas i Grästorp

Under Almedalsveckan startade vi vår ungdomssektion, #vistårinteut UNG och den 11-13 augusti startar Grästorp den första lokala #vistårinteut UNG! 

Syftet med #vistårinteut UNG är att arbeta opinionsbildande för ensamkommande barn och unga genom att bygga relationer och skapa nätverk. Alla ungdomar är välkomna, oavsett härkomst, religion, kön, sexuell läggning eller etnicitet. I samband med detta lanserade vi även kampanjen Utvisa inte min kompis.

#vistårinteut UNG Grästorp ska bli en mötesplats för svenska ungdomar och ungdomar från andra länder. Man ska bjuda in till möten med lokala politiker, företagare, församlingar, Migrationsverket, Länsstyrelsen med flera för att prata om konstruktiva lösningar för och inkludering av ensamkommande ungdomar.

Kampanjen Utvisa inte min kompis fortsätter i Grästorp och tydliggörs genom att svenska och ensamkommande ungdomar kämpar tillsammans.

Ahmad Rahimi och Albin Blomster är två av de ungdomar som kommer att delta i uppstarten av lokalgruppen. Ahmad och Albin är i år mottagare av Raoul Wallenberg Academys pris Ungt Kurage. Prisceremonin äger rum i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti.

Kontakt #vistårinteut UNG
Alexander Franzén

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talesperson/contact #vistårinteut UNG
Alexander Franzén, +46722252560

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The movement #vistårinteut, ”We can’t stand it”, was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.