Hungerstrejk utanför Riksdagshuset

Nätverket #vistårinteut informerar om att en person engagerad i #vistårinteut genomför en 12 timmar lång hungerstrejk utanför Riksdagshuset i Stockholm torsdagen den 7 december. Syftet är att protestera mot hur staten behandlar ensamkommande unga; en behandling som enligt vad vi erfar bland annat leder till att självmordsnivån är flera gånger högre i gruppen ensamkommande än i motsvarande grupp svenska ungdomar. 

Hungerstrejken är ett initiativ taget av personen själv. #vistårinteut har dock full förståelse för skälen till hungerstrejken. Eftersom enskilda människor som möter ensamkommande helt enkelt fått nog är det också troligt att vi får se fler aktioner av den här typen.

I regeringens proposition 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, riktades skarp kritik mot att lagen skulle komma att drabba barn särskilt hårt. Trots detta menar regeringen att säkerställande av barns rättigheter inte alltid innebär ”enkla och givna lösningar. Det handlar ytterst om att väga olika intressen mot varandra och i praktiken kan det innebära att göra val och prioriteringar” (vår kursivering).  

Det är dessa val och prioriteringar som lett till en inhuman politik – som skördar offer bland unga ensamkommande och som ger enorma konsekvenser för hela samhället, mänskliga såväl som ekonomiska. För att återupprätta självvärdet hos unga tar civilsamhället ett enormt ansvar samtidigt som vi är chockade över våra politikers sätt att se på barn på flykt. 

Vi vill påminna regering och riksdagspolitiker om att ni gav ett löfte som innebar att lagen skulle undanta just barn. Löftet infriades inte och vi vill veta varför. 

Slutligen – ni kanske trodde att ni kunde få oss att tappa Sveriges alla ensamkommande ur sikte. Men det tänker vi inte göra. 

In sight, in mind.  

#vistårinteut   

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.