Inte enstaka fall - systematisk rättsosäkerhet

#vistårinteut har kännedom om att sjutton personer, varav tio ensamkommande unga, igår skulle deporteras till Afghanistan. Sex ensamkommande unga blev kvar i Sverige och två av dem är utsläppta ur förvar. Fyra blev deporterade. 

Ungdomarna är nu inne i en känslig process där deras verkställighetshinder prövas. Av hänsyn till detta går vi inte in på vilka de är. Vi går inte heller in på vilka de deporterade är av hänsyn till deras säkerhet.  

Rättssäkert?    

Något är fundamentalt fel när så många ensamkommande unga inte kan deporteras. Ingen kan längre säga att det handlar om enstaka fall. Som vi tidigare rapporterat om är rättssäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga åsidosatt på ett systematiskt sätt vilket synliggörs i antalet ensamkommande som inte blev utvisade igår. Mönstret kommer att upprepas eftersom ensamkommande kom som barn med skyddsbehov. Det är alltså inte själva skyddsbehovet som saknas utan handläggares förmåga att anlägga ett barnrättsperspektiv när de utreder – själva kärnan i en asylutredning av ett barn. 

Frågor som behöver ställas till ansvariga lagstiftare och myndighetsutövare:  

  1. Är det rimligt att unga ensamkommande betalar priset för stora brister i asylutredningar och orimligt långa handläggningstider? 
  2. Hur tänker ni förhålla er till alla de organisationer, bland annat Amnesty, som larmar om att Afghanistan är så farligt att utvisningarna måste stoppas omedelbart? 
  3. Är det ordning och reda på Migrationsverket? 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.