Ni har lyssnat på oss och vi tackar er för det!

Rörelsen #vistårinteut har haft som krav att att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess. Detta verkar regeringen med Miljöpartiet i spetsen ha hörsammat. Tillsammans med Vänsterpartiet har man lagt ett förslag om att ge ett tillfälligt stöd till kommunerna så att ensamkommande barn och unga kan bo kvar i sin hemkommun. 

Maria Ferms ord till rörelsen #vistårinteut idag: 

”Den 1 juli börjar ett nytt ersättningssystem till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn att gälla. Det nya ersättningssystemet innebär en förbättring på många plan men med dagens onormalt långa handläggningstider riskerar detta att få olyckliga konsekvenser för unga personer som har bott flera år i en och samma kommun men som hinner fylla 18 år innan de får slutligt besked på sin asylansökan. Att ensamkommande blir tvungna att flytta från den plats där de börjat rota sig, går i skolan, fått vänner och skapat sig ett sammanhang är mycket olyckligt.

Miljöpartiet har under en längre tid arbetat för att få till en lösning på problemet och möjliggöra för ensamkommande barn som fyller 18 år under tiden som asylsökande att bo kvar i samma kommun och kunna fullfölja sina studier utan avbrott. Ett sådant förslag bifölls också nyligen av vår kongress. Vi är därför väldigt glada över att idag kunna berätta att vi i regeringen tillsammans med Västerpartiet inför ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor för att säkerställa att kommunerna har möjlighet att låta de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen”, säger Maria Ferm, gruppledare och migrationspolitisk talesperson, MP.

Ni har lyssnat på oss, miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister. Vi tackar er för det! Vi tackar även de organisationer och föreningar som har ställt sig bakom vårt krav på att stoppa omflyttningarna. Och inte minst tackar vi alla kämpar i vår rörelse, lärare, socionomer, boendepersonal, läkare, psykologer, kuratorer, skolsköterskor, gode män, familjehemsföräldrar, läxhjälpare, volontärer med flera som oförtrutet kämpar tillsammans för barns och ungas rättigheter. Vi slutar inte! Vi har bara börjat!

Dags för samverkan – helst idag!

Nu är det dags för Sveriges kommuner att säkerställa att ensamkommande unga kan bo kvar i hemkommunen, fortsätta skolgången och ha kvar sina relationer med kamrater, lärare och andra trygga vuxna. Det arbetet bör påbörjas så fort som möjligt, redan innan semestrarna sätter igång. Vi önskar mesta och bästa möjliga samverkan mellan kommuner och civilsamhället! Använd till exempel IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap eller andra goda exempel på konstruktiva lösningar! Vi är redo!

Dags för förhandling Morgan Johansson? 

Rörelsen #vistårinteut kan under en tid förhoppningsvis släppa oron för att ensamkommande barn och unga ska avvika, bli hemlösa och utsatta för livsfarliga situationer. Men vi har krav 2; moratorium för utvisningar av ensamkommande och 3; amnesti för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år kvar att realisera. Därför säger vi nu till dig Morgan Johansson: rörelsen #vistårinteut vill så gärna att civilsamhället tillsammans med politiker hittar lösningar för Sveriges alla ensamkommande barn och unga – de har lidit nog och flytt klart. De behöver trygghet och lugn.

Vi sätter oss gärna vid förhandlingsbordet. Kan du någon gång efter Almedalen?

Vänligen rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.