Oetiska åldersexperiment på unga asylsökande

Först blir barn åldersuppskrivna utan åldersbedömning. Sen blir de åldersuppskrivna med stöd av en kritiserad metod – när de är på väg att fylla eller har fyllt 18 år. Trots kritik mot både Rättsmedicinalverkets metod och åldersbedömningarna på Migrationsverket granskas inte förfarandet. Varför?

Hösten 2016 blev tusentals ensamkommande barn åldersuppskrivna utan åldersbedömning. En del av de åldersuppskrivna var inte äldre än 14 år. Proceduren blev hårt kritiserad, bland annat i Migrationsverkets egen interna analysrapport. Kritiken ledde så småningom till att Migrationsverket slutade göra åldersuppskrivningar av ensamkommande i januari 2017. 

I april 2017 började Rättsmedicinalverket (RMV) utföra medicinska åldersbedömningar. Men även denna metod tillsammans med Migrationsverkets underlåtenhet att använda tvivelsmålets fördel i den samlade bedömningen av åldern har fått skarp kritik av läkare, forskare, advokater och gode män. 

Enligt DN är den utvärdering av metoden som skulle presenteras i november i år uppskjuten till maj 2018.   

Lunchekot igår uttryckte RMV:s generaldirektör Monika Rodrigo att hon känner sig trygg med metoden. Vidare menade hon att RMV följer den vetenskapliga utvecklingen och nämnde att om det framförs synpunkter ”som gör att det finns anledning att revidera våra metoder eller utlåtanden, så kommer vi att göra det”. 

Vi tycker, utifrån nedanstående länksamling, att det är dags för RMV att revidera både metoderna och utlåtandena.  

Länkar åldersbedömningar

150720. Svenska Barnläkarföreningen. Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. http://www.barnlakarforeningen.se/2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar/

150807, uppdaterad 160901. Dagens samhälle. Barnens ålder går inte att avgöra genom röntgen. 
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/barnens-alder-gar-inte-att-avgoera-genom-roentgen-17262

151012. Läkartdningen. Svårt att säkert fastställa ålder hos asylsökande barn. 
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2015/10/Svart-att-sakert-faststalla-alder-hos-asylsokande-barn

151130. Dagens juridik. Felmarginal på upp till fyra år. Läkaresällskapet förkastar regeringens krav på åldersbedömningar. 
http://www.dagensjuridik.se/2015/11/felmarginal-pa-upp-till-fyra-ar-lakaresallskapet-forkastar-regeringens-krav-pa-aldersbedomni

Socialstyrelsen (2016). Metoder för radiologisk åldersbedömning. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20288/2016-7-4.pdf

Socialstyrelsen (2016). Metoder för radiologisk åldersbedömning – en systematisk forskningsöversikt. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-7-4

160512. Läkartidningen. Rapport om medicinsk åldersbestämning – ett hafsjobb. 
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/05/Rapport-om-medicinsk-aldersbestamning-ett-hafsjobb/

160512. Läkartidningen, replik från Socialstyrelsen: Knä mer lovande än tänder.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/05/Kna-mer-lovande-an-tander/

160518. Läkartidningen, slutreplik: Socialstyrelsens snabbspår leder fel. 
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/05/Socialstyrelsens-snabbspar-leder-fel/

161023. SVT. Åldersbedömningar är ovetenskapliga. 
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/aldersbedomningar-ar-ovetenskapliga

161123. Svenska Dagbladet. För många frågetecken kring RMV:s metod.
https://www.svd.se/for-manga-fragetecken-kring-rmvs-metod

170220. Svenska Dagbladet. Nya kameror räcker inte för att avgöra ålder. 
https://www.svd.se/nya-kameror-racker-inte-for-att-avgora-alder

170227. Norrköpings Tidningar. Lögner är rimliga och mänskliga. 
http://www.nt.se/nyheter/ostergotland/logner-ar-rimliga-och-manskliga-om4520826.aspx

170321. Sveriges advokatsamfund. Brev från Sveriges advokatsamfund till Mikael Ribbenvik rörande medicinska åldersbedömningar. 
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/brev-fran-sveiges-advokatsamfund-till-mikael-ribbenvik-rorande-medicinska-aldersbedomningar-.pdf

170515. SVT. Forskare dömer ut åldersprövningar av ensamkommande. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskare-domer-ut-aldersprovningar-av-ensamkommande

170610. Svenska Dagbladet. Ålderstester kan ge dubbla besked till asylsökande. 
https://www.svd.se/alderstester-kan-ge-dubbla-besked-om-asylsokande

170615. Dagens nyheter. Medicinska ålderstester får allt mer kritik från läkare. https://www.dn.se/sthlm/medicinska-alderstester-far-allt-mer-kritik-fran-lakare/

170623. Svenska Dagbladet. Nya uppgifter – fel slutsats att de ljuger. 
https://www.svd.se/nya-uppgifter-fel-slutsats-att-de-ljuger-om-sin-alder

170718. Svenska Dagbladet. Kritik mot åldersbestämningar: ”Lågt bevisvärde”
https://www.svd.se/kritik-mot-aldersbestamningar-lagt-bevisvarde

170718. Svenska Dagbladet. Invandringskritisk läkare bakom åldersbedömningar. 
https://www.svd.se/invandrarkritisk-bakom-bedomning-skadar-fortroende

170802. Metro. Nya siffror: 80% av undersökta ensamkommande över 18 år – men metoden får kritik. 
https://www.metro.se/artikel/nya-siffror-80-procent-av-undersökta-ensamkommande-över-18-år-men-metoden-får-kritik

170920. Läkartidningen. Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden. 
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/09/Resultat-av-aldersbedomningar-pekar-pa-felaktigheter-i-metoden/

170927. Svenska Dagbladet. Sveriges utvisningar är ett moraliskt haveri. 
https://www.svd.se/sveriges-utvisningar-ar-ett-moraliskt-haveri

170929. Läkartidningen. Tveksamt att slå ihop riskerna i de två metoderna. 
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/09/Tveksamt-att-sla-ihop-riskerna-i-de-tva-metoderna/

171004. Läkartidningen. Slutreplik RMV:s metod är undermålig och bör bytas ut. 
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/RMVs-metod-ar-undermalig-och-bor-bytas-ut/

171026. Läkartidningen. En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä.
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/En-majoritet-av-flickor-nara-18-ar-kan-felbedomas-som-vuxna-med-MR-kna/

171110. Dagens samhälle. Åldersbedömningarna sker på ett orättfärdigt sätt. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/aldersbedomningarna-sker-pa-ett-orattfardigt-satt-19431

171111. Norrbottenskuriren. Migrationsverket: ”Åldern är inte avgörande”. http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/migrationsverket-aldern-ar-inte-avgorande-nm4690142.aspx

171112. Svenska Dagbladet. Rättsläkare larmar: Metoden för åldersbedömningar fel
https://www.svd.se/rattslakare-larmar-fel-metod-for-aldersbedomningar

171112. Svenska Barnläkarföreningen. Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande unga nuläge. http://www.barnlakarforeningen.se/2017/11/12/medicinsk-aldersbedomning-av-ensamkommande-unga-nulage/

171112. SVT. Migrationsverket gav fel information om ålderstester. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-gav-fel-information-om-alderstester

171112. Aftonbladet. Tung kritik mot åldersbedömningar. 
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article26568177.ab

171112. Helsingborgs dagblad. Tung kritik mot åldersbedömningar. 
https://www.hd.se/2017-11-12/tung-kritik-mot-aldersbedomningar

171113. Dagens Integration. Rättsläkare riktar stark kritik mot åldersbedömningar
http://dagensintegration.se/rattslakare-riktar-stark-kritik-mot-aldersbedomningar/ 

171113. Sveriges Radio. Läkare vägrar utföra åldersbedömningar. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6820575

171114. Politism. Åldersbedömningarna blir inte säkrare för att de är populära. 
http://www.politism.se/mohammed-ali/alderbedomningarna-blir-inte-sakrare-for-att-de-ar-populara/#post-54864

De var barn när de kom – Migrationsverkets bristfälliga utredningar är orsaken till nuvarande situation

I Migrationsverkets analysrapport synliggörs ett flertal allvarliga brister kring både tillämpning av beviskrav och själva utredningen av ålder. Nedan följer utdrag ur rapporten som tydligt visar hur viktiga delar av utredningen av ett barns ålder åsidosatts av utredare på Migrationsverket. 

Brister i tillämpning av beviskrav

”[D]et förekommer fall där all bevisning i ärendet inte har bedömts eller tagits i beaktande vid åldersbedömningen i beslutet om uppehållstillstånd. I många ärenden har sökandens egna muntliga uppgifter som sin ålder eller uppgifter från socialtjänst, skola och boendepersonal inte bedömts i beslutet. […]. Med tillämpning av en fri bevisvärdering och fri bevisprövning bör även sådana uppgifter beaktas vid åldersbedömningen.”

Muntlig utredning av ålder har inte genomförts

”Migrationsverket ska hjälpa sökanden att uppfylla sin bevisbörda. Av SR 35/2015 framgår att medicinsk åldersbedömning är ett av flera bevismedel i ärendet och att muntlighet är en viktig del av uppfyllandet av den så kallade officialprincipen, som säger att en myndighet är ansvarig för att utreda ett ärende efter dess beskaffenhet”.

Kvaliteten på den muntliga utredningen är för låg

”De frågor som ställs till sökanden är ofta schablonartade och saknar nyansering. […]. [D]et förefaller som att vissa beslutsfattare och handläggare har uppfattningen att det inte går att göra sin födelsetid eller underårighet sannolik enbart med stöd av de muntliga uppgifterna”.

Benefit of the doubt, bevislättnadsregeln tillämpas inte

”Att nivån för beviskravet har satts för högt har även fått resultatet att etablerade metoder för bedömning av den muntliga utsagan förbises. I de ärenden där ett för högt beviskrav har tillämpats har det inte beaktats om sökanden har gjort ett ärligt försök att göra sin ålder sannolik samt har lämnat rimliga förklaringar till avsaknaden av identitetshandlingar. Vidare gör det felaktiga beviskravet att bevislättnadsregeln (benefit of the doubt) inte tillämpas, även om sökanden i övriga delar av sin berättelse har lämnat tillförlitliga och trovärdiga uppgifter”.

Hur kan detta fortgå utan att en ordentlig granskning görs? 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.