Olika perspektiv - olika ansvarighet

#vistårinteut har sedan start september 2016 haft fokus på de ensamkommande unga som redan är här i Sverige och som blivit offer för rättsosäkra asylutredningar, godtyckliga åldersuppskrivningar och extremt långa handläggningstider. Vi menar att om undantagen i den tillfälliga lagen som röstades igenom i riksdagen sommaren 2016 hade följts, hade de allra flesta ensamkommande från till exempel Afghanistan, Eritrea, Etiopen, Irak eller Somalia fått permanenta uppehållstillstånd och kunnat påbörja ett liv och en framtid här i Sverige. 

Olika perspektiv – olika ansvarighet

Frågan om ensamkommande är tudelad. Å ena sidan behöver vi titta på orsakerna till hur situationen för ensamkommande är i Sverige just nu och vem som är ansvarig för det. Å andra sidan behöver vi förstå hur det ser ut i länderna som barn flyr från – Somalia, Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Irak med flera – och vem som är ansvarig för att tillhandahålla och framför allt tolka aktuell landinformation. 

1. Orsakerna till situationen för ensamkommande i Sverige

Riksdagen röstade igenom den tillfälliga lagen sommaren 2016. Den innehöll en viktig sak – familjer med barn och ensamkommande som ansökte om asyl i Sverige före den 24 november 2015 skulle undantas från de nya strängare lagarna. 

Intentionen var alltså att ge ensamkommande som kom som barn en möjlighet att få uppehållstillstånd. Men Migrationsverket ändrade av någon outgrundlig anledning sin praxis när det gäller uppehållstillstånd för ensamkommande barn våren 2016 och började istället ge dem tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd. Många barn fick även utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet (de hade ett utvisningsbeslut som skulle träda i kraft när de fyllde 18 år) – mot lagstiftarens intentioner. 

Denna praxisändring i kombination med orimliga åldersuppskrivningar (se rapporten Du har inte förmått göra din underårighet sannolik) gav Migrationsverket möjlighet att ge avslag till tusentals barn hösten 2016 och framåt – mot lagstiftarens intentioner. 

Det här förfarandet har försatt ensamkommande unga i en ohållbar situation. Ansvaret ligger först och främst på Migrationsverket. Men det var migrationsminister Morgan Johansson som i regleringsbrevet till Migrationsverket uppdrog åt verket att öka utvisningstakten och effektivisera åldersbedömningarna.

För att utreda hur det här gick till kräver #vistårinteut att en oberoende utredare tillsätts för en granskning av hur kommunikationen skett mellan före detta migrationsminister Morgan Johansson och Migrationsverket. 

Miljöpartiet driver samma krav som #vistårinteut

Miljöpartiets utgångspunkt i regeringsförhandlingarna är att låta ensamkommande barn som på grund av långa handläggningstider hunnit bli 18 år ska få permanenta uppehållstillstånd. #vistårinteut har sedan februari haft ett liknande krav: de ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år ska få stanna, det vill säga få permanenta uppehållstillstånd. För oss handlar frågan både om långa handläggningstider men lika mycket om den rättsosäkerhet i asylprocessen tusentals professionella, volontärer och gode män vittnar om (se bifogad rapport om rättsosäkerhet). Rättsosäkerheten i asylprocessen har enligt oss urholkat den av politiker värnade asylrätten för ensamkommande unga.  

2. Att tillhandahålla och tolka aktuell landinformation

Perspektiv nummer två handlar om att tillhandahålla och framför allt tolka aktuell landinformation så att utvisningar inte sker till livsfarliga länder som till exempel Afghanistan eller Somalia. Ansvaret för detta ligger på Migrationsverket. Exempel på ett land med ett snabbt förändrat säkerhetsläge är Zimbabwe. Följdriktigt stoppade Migrationsverket alla utvisningar till Zimbabwe igår.  

När det gäller säkerhetsläget i Afghanistan får vi dagligen rapporter om ett allvarligt försämrat säkerhetsläge som dessutom är extremt oförutsägbart. Även Migrationsverket anser att läget har förvärrats. Trots det menar man att det går att utvisa unga flyktingar till internflykt. Enligt AmnestyRöda korset och FN-organet UNAMA, United Nations Assistance Mission In Afghanistan, finns det inga säkra områden i Afghanistan och därför ska det inte gå att hänvisa till internflykt. UNAMA menar att det är krig i landet. 

Ändå stoppar inte Migrationsverket utvisningarna. I morgon tvångsutvisas en ensamkommande ungdom till ett land som är nummer tre på listan av världens mest terrordrabbade länder. Varför? 

Inget av perspektiven 1 och 2 handlar om något annat än att Sverige enligt Europakonventionen och FNs deklaration om mänskliga rättigheter är skyldigt att förhålla sig värdigt och rättssäkert till barn och unga, deras asylskäl och skyddsbehov – enligt lagstiftarens intentioner. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.