Om kärnan brister spelar skalet ingen roll

Enligt den tillfälliga lagen som trädde i kraft den 20 juli 2016 skulle barn undantas om de registrerades som asylsökande före den 24 november 2015. I regeringens lagrådsremiss pekas barn ut som särskilt utsatta: ”Med hänsyn till att barn kan antas bli särskilt utsatta genom de nya reglerna […] bör [det] därför finnas en övergångsbestämmelse som anger att lagen inte ska tillämpas när ansökningar om uppehållstillstånd prövas i dessa fall”. 

Hur lagen tillämpas i verkligheten

Jawad är nyss fyllda 16 år när han kommer till Sverige våren 2015. I slutet av augusti 2015 görs en rättsodontologisk åldersbedömning vilken säger att det är ungefär fifty-fifty om han är under eller över 18 år. Ändå blir han uppskriven i ålder och blir utvisad 10 september. Vi har tidigare skrivit om Jawad här.

Yasin kommer som 14-åring till Sverige september 2015. Han blir godtyckligt åldersuppskriven och får avslagsbeslut september 2016. Yasin ska bli utvisad den 10 september men det förhindras i sista stund. Han är kvar i det JO-anmälda förvaret i Kållered. 

Ali, född 2000, söker asyl 9 okt 2015. Han anger konsekvent samma födelseår genom hela flykten och placeras i familjehem på grund av uppfattat låg ålder. Han får omgående diagnos PTSD; har en stark dödslängtan och regredierat beteende vilket dokumenteras av psykologer och socialtjänst. 

Magnetröntgen av Alis lårben kan inte genomföras på grund av granatsplitter i kroppen. Hans anlag för visdomständer saknas och han har även mjölktänder. Medicinsk åldersbedömning kan därför inte göras. En specialiserad barnläkare genomför en noggrann kroppslig och psykosocial undersökning. Behandlande psykolog, god man, socialsekreterare och familjehem blir intervjuade. Utifrån underlaget gör läkaren bedömningen att Ali med stor sannolikhet är underårig. Kompletterande intyg från socialtjänsten och totalt tolv intyg som stöder att Ali är minderårig skickas till Migrationsverket.

Ali får avslag och blir uppskriven i ålder. Han blir i sin förtvivlan över avslaget inskriven på BUP-avdelning eftersom även sjukvården uppfattar honom för ung för att placeras på vuxenavdelning. Behandlande psykiatriker tar chockad del av pojkens intyg och beslut och frågar om det finns något han kan göra för styrka Alis underårighet. 

Ali är ett fingerat namn. 

Rättsosäkerheten är strukturell och systematiserad

Jawad, Yasin och Ali kom alla innan den 24 november 2015. Men ingen av dem har ändå blivit prövade på det sätt som lagstiftaren beslutade sommaren 2016. Så varför har det blivit som det blivit? 

Vår rapport visar att ensamkommande unga blir systematiskt uppskrivna i ålder trots intyg och försök att bevisa ålder och identitet. Handläggarna använder sig inte av benefit of the doubt, tvivelsmålets fördel, i bedömning av identitet och ålder. De barn som blivit utsatta för dålig tolkning ses som icke trovärdiga och deras försök att rätta protokollen ignoreras. 

Migrationsverket har anställt unga och oerfarna handläggare vilket har lett till att barns skyddsbehov inte utretts med ett barnrättsperspektiv. 

De ensamkommande barn som fått beslut tidigt i asylprocessen har i högre grad fått bifall än de som utreds senare i processen. 

Graf från våren 2017 som visar bifall och avslag för ensamkommande. Källa: Migrationsverket

Grafen visar bifall och avslag över tid. Källa: Migrationsverket, våren 2017

Systemet ger glappen – lagen blir verkningslös

Det är den här händelsekedjan som visar hur undantagen i den tillfälliga lagen gjorts verkningslösa: 

 1. December 2015. Uppdrag från regeringen att prioritera utredning av ålder och att öka utvisningstakten. 
  I regeringens regleringsbrev till Migrationsverket för år 2016 (24 december 2015) anges att Migrationsverket i ökad utsträckning ska ”bedöma åldern för ensamkommande barn vid registrering och prövning”. Man ska även inrätta en försöksverksamhet i syfte att effektivisera återvändandet.
 2. April 2016. Uppmaning i lagrådsremiss om att lagen ska börja tillämpas innan den träder i kraft. 
  I lagrådsremissen som publiceras den 7 april uttrycker regeringen att ”det är mycket angeläget att lagen kan börja tillämpas så snart den träder i kraft. Lagen bör därför, som huvudregel, tillämpas även på ansökningar som kommit in före lagens ikraftträdande” (vår kursivering). 
 3. April 2016. Nytt rättsligt ställningstagande (ny praxis) från Migrationsverket. 
  Den 22 april kommer Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande där de klargör att barn, istället för att få permanenta uppehållstillstånd, antingen får stanna i Sverige fram tills 18-årsdagen, så kallad uppskjuten verkställighet, eller att de får tillfälligt uppehållstillstånd fram tills de fyller 18 år. Det står i det rättsliga ställningstagandet ingenting om undantagen som sedan röstas igenom i riksdagen
 4. Juni 2016. Barn undantas i den tillfälliga lagen.
  Den 21 juni röstas den tillfälliga lagen igenom med tillhörande skrivning om att lagen inte ska tillämpas för barn som registreras 4 november 2015 eller tidigare. 

Systemets rättsosäkerhet distribueras av oerfarna och unga handläggare

Enligt Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har verket inte haft kapacitet att handlägga alla ensamkommande barns asylutredningar (Ekots lördagsintervju 170603). Dessutom menar han att lagen är ”fyrkantig” och att detta leder till ”fyrkantiga beslut” (Expressen 9 juni). 

Enligt Ekot 170102 visar Migrationsverkets interna rapport att man hittat brister i asylutredningarna ”som rör själva kärnan i en asylutredning”. 

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijers kommentar: 

– Jag tror att det har att göra med att vi har unga, entusiastiska men ganska oerfarna medarbetare […].

”Unga, entusiastiska och oerfarna medarbetare” är myndighetsutövarna som bara gör sitt jobb på uppdrag av lagstiftare, verkställare och myndighet.  

Jawad, Yasin och Ali är tre av offren. Det finns tusentals till. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.