Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar - ett rättsosäkert haveri

Rättsläkaren Fredrik Tamsen, Rättsmedicinalverket, konstaterar att Rättsmedicinalverkets metod för att göra bedömningar om ålder utifrån knäledens mognad har en svag vetenskaplig grund och en alltför stor felmarginal, hela 19%, vilket är över den gräns Socialstyrelsen satt. 

Det finns mycket att säga om rättsosäkerheten när det gäller åldersuppskrivningar och åldersbedömningar av ensamkommande unga men för tillfället tycker vi att de här citaten är talande: 

Petter Mostad, docent matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg: 
”De medicinska åldersbedömningarna har ett lågt bevisvärde, men Migrationsverket förleds att tro att eftersom det är vetenskapligt utfört har det högt bevisvärde. Finns det annan dokumentation måste man väga in den”. 

Anne Ramberg, Advokatsamfundet:
”Ålderstesten måste vara tillförlitliga och det är de ju uppenbarligen inte. Att bortse från att det andra testet har motsatt utgång kan inte betraktas som rättssäkert. Det kan man bara betrakta som godtycke”. 

”Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning och beakta alla omständigheter. Jag har fått indikationer från ombud att man helt bortser från andra relevanta omständigheter. Om man har en åldersbedömning som talar till den unges nackdel så går man på den”.

Claude Marcus, endokrinolog och professor i pediatrik, Karolinska sjukhuset:
”När flickor får mens varierar väldigt mycket i olika länder, precis som pubertetsåldern hos pojkar. En normal pubertet kan starta vid 10 års ålder och vid 15 års ålder. Det är den processen som styr skelettmognaden. Att använda det som ett mått på kronologisk ålder är så rättsosäkert att det är direkt oetiskt. Den som har en tidig pubertet kastas ut, den som har en sen får stanna”. 

Inge Axelsson, professor emeritus vid Mittuniversitetet:
”Åldersbedömningarna är inte användbara eftersom de inte testats på barn från Afghanistan eller Somalia”. 

Fredrik Tamsen, rättsläkare, Rättsmedicinalverket, doktorand Uppsala universitet:
”Att använda två metoder och gå på det resultat som indikerar högst ålder är en märklig form av ’benefit of the doubt'”.

Nu väntar vi med spänning på svar från Migrationsverket och Socialstyrelsen. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.