Rättsosäkerhet och brister i asylprocessen ger det skuggsamhälle ni inte vill ha

Uppdatering: På grund av tekniska problem har vi varit tvungna att omskapa det här pressmeddelandet. Vänligen #vistårinteut

Ensamkommande unga som rotat sig här i Sverige kastas ut från boenden, skolor och nätverk till ett liv utan några som helst rättigheter. Stat och myndigheter pressar in barn och unga i det som brukar kallas skuggsamhället. Rättsosäkerheten i asylprocessen och de långa handläggningstiderna är orsakerna. Är det rimligt? Hur långt är politikerna beredda att gå för att utvisa unga?

Polisen klarar inte av att utvisa – ett skuggsamhälle växer fram

Siffror presenterade i Agenda, 171015:
Från 2015 fram till september 2017 har cirka 64 000 personer fått slutgiltigt utvisningsbesked. Av dessa har ungefär 32 000 personer självmant lämnat landet. 17 000 ska utvisas med tvång. Drygt 12 000 har gått under jorden eller avvikit. 5000 personer går inte att utvisa eftersom de saknar resehandlingar eller att ursprungslandet inte tar emot dem. Hittills i år har 3037 personer utvisats med hjälp av gränspolisen. 

Patrik Engström, chef för gränspolisen, menar att som förutsättningarna ser ut idag för gränspolisen kommer man inte att kunna verkställa så många ärenden. Han ser hur ett skuggsamhälle växer fram; en olycklig utveckling både för individerna och för samhället i stort. 

Migrationsverket – en myndighet utan ordning och reda

Migrationsverkets analysrapport 161128

Brister i tillämpning av beviskrav: ”[D]et förekommer fall där all bevisning i ärendet inte har bedömts eller tagits i beaktande vid åldersbedömningen i beslutet om uppehållstillstånd. I många ärenden har sökandens egna muntliga uppgifter som sin ålder eller uppgifter från socialtjänst, skola och boendepersonal inte bedömts i beslutet. […]. Med tillämpning av en fri bevisvärdering och fri bevisprövning bör även sådana uppgifter beaktas vid åldersbedömningen.”

Muntlig utredning av ålder har inte genomförts: ”Migrationsverket ska hjälpa sökanden att uppfylla sin bevisbörda. Av SR 35/2015 framgår att medicinsk åldersbedömning är ett av flera bevismedel i ärendet och att muntlighet är en viktig del av uppfyllandet av den så kallade officialprincipen, som säger att en myndighet är ansvarig för att utreda ett ärende efter dess beskaffenhet”.

Kvaliteten på den muntliga utredningen är för låg: ”De frågor som ställs till sökanden är ofta schablonartade och saknar nyansering. […]. [D]et förefaller som att vissa beslutsfattare och handläggare har uppfattningen att det inte går att göra sin födelsetid eller underårighet sannolik enbart med stöd av de muntliga uppgifterna”.

Benefit of the doubt, bevislättnadsregeln tillämpas inte: ”Att nivån för beviskravet har satts för högt har även fått resultatet att etablerade metoder för bedömning av den muntliga utsagan förbises. I de ärenden där ett för högt beviskrav har tillämpats har det inte beaktats om sökanden har gjort ett ärligt försök att göra sin ålder sannolik samt har lämnat rimliga förklaringar till avsaknaden av identitetshandlingar. Vidare gör det felaktiga beviskravet att bevislättnadsregeln (benefit of the doubt) inte tillämpas, även om sökanden i övriga delar av sin berättelse har lämnat tillförlitliga och trovärdiga uppgifter”. 

Sveriges Radio, 170116:

Ekot rapporterar om hur rättsosäkerheten i asylprocessen sätts ur spel på grund av brist på auktoriserade tolkar. 

Sveriges radio, 170201:

Migrationsverkets interna kvalitetsrapport visar att i hälften av besluten som granskats är utredningarna inte kompletta. Man har hittat brister som rör själva kärnan i en utredning. Man har inte i tillräcklig utsträckning utrett vad personen har för skyddsskäl och vad personen kan råka ut för vid återvändande.

SVT, 170227

Fackförbunden ST och SACO menar att det finns stora brister i asylutredningarna på grund av att kvantitet har gått före kvalitet: – Det fanns ju självklart ett direktiv att man inte skulle tumma på kvalitén men ska man öka produktionen och dessutom har många nyanställda så är det ju omöjligt att ingenting händer. Man frågade inte asylhandläggarna om de kollat igenom så att kvalitén var god utan man frågade mer om hur många har du fattat den här veckan. Det var mer där fokuset låg, säger Oscar Jansson Magnusson vid Saco, till Sveriges Radio.”

Sveriges radio, 170323:

JO menar att på en generell nivå är åldersbedömningarna dåligt motiverade och svåra att förstå.

Sydsvenskan, 170323

BO vill granska migrationsverket. 

SVT, 171019: ”Det finns väl ingen annan förklaring än att asylprövningar är bedömningar. Det är komplext och det är svårt. Vår uppfattning när vi gått igenom ärendena är att hade de här bristerna som vi nu har identifierat – det är spekulation – nått domstolen, vilket det inte gjorde, så hade den rättssäkerhet som vi har inbyggt i systemet läkt de bristerna i form av att de hade ändrat beslutet. Enligt Fredrik Bengtsson har Migrationsverket nyligen förtydligat det rättsliga stödet för att en person som fyllt 18 år ändå kan behöva skydd om man lider av psykisk ohälsa eller har funktionshinder.”

Rättsosäkerhet och brister i asylprocessen ger det skuggsamhälle ni inte vill ha. Lös situationen. Nu. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.