170127.  Två helt olika tolkningar av lagen – något som är av avgörande betydelse för våra ensamkommande unga.

Nedanstående citat med tillhörande länkar belyser det rättsosäkra och helt orimliga läget för ensamkommande unga i Sverige idag. Det första citatet stammar från en skrivelse av stadsjurist Natalie Glotz Stade som i sin analys menar att ”JO:s praxis är entydig. Fram till dess att ett slutligt och överklagbart beslut fattas i asylärendet bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig.

Natalie framhåller att Migrationsverkets ålderuppskrivningar som görs under själva asylprocessen inte kan tillmätas någon automatisk betydelse för kommunens ärenden och kontakter med barnenDe påverkar varken socialtjänstens handläggning av barnärenden, skolnämndens handläggning av skolärenden eller överförmyndarnämndens handläggning av ärenden om god man för ensamkommande barn.”

Det andra citatet är taget från en skrivelse från Göteborgs Stad Stadsledningskontor där man istället menar att ”Migrationsverkets åldersbedömning ska respekteras. Det finns en möjlighet att göra en självständig bedömning att den enskilde fortsatt ska betraktas som underårig utifrån förhållandena i det enskilda fallet eftersom asylfrågan ännu inte vunnit laga kraft. Någon vägledning avseende hur en sådan bedömning ska göras finns inte. När det gäller de kostnader som uppstår till följd av att kommunen fortsätter betrakta den enskilde som minderårig i avvaktan på lagakraftvunnen dom/beslut så är det ett ekonomiskt risktagande, då det i nuläget är oklart om kommunen har rätt till ersättning från Migrationsverket för sådana kostnader.”

https://www.jpinfonet.se/kunskap/kunskapsbank/hur-ska-kommunen-gora-nar-migrationsverket-skriver-upp-ett-ensamkommande-barns-alder-under-handlaggningen/