S-kvinnorna säger nej till stopp för utvisningarna till Afghanistan

S-kvinnornas kongress Karlstad 20 augusti. 

#vistårinteut är på plats på kongressen. Vi har precis lyssnat på votering om att göra ett uttalande om att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Uttalandet fick inte bifall. S-kvinnorna har även röstat nej till bifall i en motion som berör samma fråga.

Kongressen var oenig i frågan och två voteringar gjordes. Att frågan om Afghanistan splittrar socialdemokraterna har synliggjorts både på s-kvinnornas kongress och på s-kongressen tidigare i våras.

#vistårinteut är oroliga över att det verkar saknas kunskap om ensamkommande och deras situation i Sverige samt hur stor rättsosäkerheten på Migrationsverket bland en del politiker. Bland annat nämndes det som något hedervärt att 88% av alla barn som sökt asyl har fått uppehållstillstånd. Eftersom Sverige enligt lag inte får utvisa barn ser vi denna siffra som helt naturlig och knappast hedervärd.

Men vi har också mött initierade och kunniga s-kvinnor under kongressen. Vi stöttar helt och fullt er kamp för att lösa situationen för ensamkommande – från alla länder.

Mer om rättsosäkerhet och ålder har vi skrivit om här och här.

Yrkes- och volontärsnätverket #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The movement #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.