Suicid och suicidförsök ensamkommande unga - sammanställning av #vistårinteut

#vistårinteut har sedan januari 2017 på frivillig väg samlat information om händelser som beskrivs som fullbordade suicid och suicidförsök. Insamling sker fortlöpande och texten uppdateras. Här är vår sammanställning.  

Hur har vi samlat in?

De insamlande uppgifterna lämnas av vuxna personer relaterade till berörda ensamkommande. Det kan vara gode man, familjehem, god vän eller personal som träffat den unga genom sitt arbete. En del uppgifter lämnas av personer med sekretess och då får vi i regel endast ett datum och en ort.

Uppgifterna är sökbara för den eller de personer som har ett officiellt uppdrag att undersöka suicid och suicidförsök. Vi sparar inte den unges namn. Det finns dock ett fåtal suicid som är publicerade. Finns namn i publiceringen sparas det genom länk till publiceringen.

Uppgifter som är grund för insamlingen 

  • År, månad, dag
  • Ort/ geografiskt område (kan t.ex. vara ett län eller en kommun om det blir allt för utelämnande att ange orten)
  • Boendeform – om det är känt
  • Kön
  • Ålder
  • Uppskriven ålder i förekommande fall
  • Antalet försök, den uppgiften har lagt till senare och är inte konsekvent bokförd under hela året)
  • Händelsebeskrivning

Etiska överväganden och svårigheter

Beroende på uppgiftslämnarens relation till berörd ungdom är uppgifterna mer eller mindre detaljerade. Vid behov har vi omarbetat uppgifterna eftersom stor hänsyn behöver tas till både ungdomen och de som står nära. Ofta får vi till en början knapphändiga uppgifter som sedan fylls på. Därför får vi fortlöpande in uppgifter från både 2016 och början av 2017. I vissa fall görs en enkel notering i väntan på fler uppgifter. Ibland får vi inte fler uppgifter; uppgiftslämnaren förmår inte skriva mer, eller har inte fått veta mer än det som redan har noterats.

När det gäller suicid som leder till död är de etiska avvägandena svåra. Är självmordet publicerat, används det som grunduppgifter. I en del av fallen har vi fått ta emot kompletterande upplysningar. De opublicerade dödsfallen kontrolleras så långt det är möjligt. För ett par av dem har en bekräftelse kommit från personer som inte kan gå ut offentligt med uppgifterna.

Dödsfall genom suicid ger i de flesta fall upphov till en rad svårhanterliga praktiska problem. Enligt muslimsk sed kan inte personen begravas eftersom det är emot islam att ta sitt liv. Det kan vara svårt att få en mullah som kan förrätta ceremonin som behövs och att begrava om det ska ske i Sverige. Om den unge har efterlevande som går att kontakta kan det också bli problem eftersom familjen/vårdnadshavare inte kan acceptera att deras barn tagit sitt liv. Att skicka kvarlevorna för begravning i hemlandet är komplicerat och dyrt. Det finns således många orsaker till att under en lång tid hemlighålla att döden skett genom suicid.  

Konstnär: Ali Noori. Väggmålning boendet. Foto: privat

Konstnär: Ali Noori. Väggmålning boendet. Foto: privat

Fullbordade suicid 2017

#1
Vännäs 21 januari 2017
Ali Noori var för året det första publicerade suicidfallet. Olika omständigheter ledde till hans uppgivenhet som slutade med att han hängde sig. Han hade strax innan skurit sig men ingen personal fanns just då tillgänglig på stödboendet där sex ensamkommande bodde. Personalen besökte stödboendet två gånger per dag. Som mest hanterade personalen totalt 60 ungdomar på flera olika HVB-enheter. På morgonen fann man blodspår i korridoren på boendet och därefter hittade hans vänner honom hängandes i brandtrappan utanför. De boende larmade personal. Ryktet om självmordet spred sig och två andra ungdomar genomförde allvarligt menade suicidförsök. I Aftonbladet låter man det framstå som det inte har varit helt relaterat, men berättelser som kommit i efterhand visar att de två efterföljande var ett direkt resultat av Alis död.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/gmny5/16-arig-flyktingpojke-tog-sitt-liv–tva-till-forsokte
Ali blev ihågkommen på Facebook och spridningen var enorm. Mängder med bilder delades, hans namn delades och på många platser hölls minnesstunder för Ali. 

# 2
Trollhättan 5 februari 2017
En ensamkommande pojke begick självmord i Trollhättan natten till söndagen den 5 februari. Han kom till Sverige hösten 2015 från Afghanistan och bodde på ett stödboende för ensamkommande barn i Trollhättan. http://dagensintegration.se/2017/02/16-arig-asylsokande-pojke-tog-sitt-liv/ https://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/asyls%C3%B6kande-pojke-i-trollh%C3%A4ttan-tog-sitt-liv-1.4146976

I kommunikation med uppgiftslämnare har det framkommit att pojken talat med personalen om sina suicidtankar och att han ville dö.

#3
Ed 7 februari 2017
En polispatrull upptäckte den döde killen.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6625824

I personlig kommunikation efter X dödsfall berättas att ”killen nyligen har fått sin ålder uppskriven och därmed blivit förflyttad från ett ungdomsboende till ett asylboende för vuxna. ”

#4
Värmdö, 27 mars 2017
En ungdom begick självmord i Fagerdala på Värmdö. Han tog livet av sig på grund av de problem som omgärdar hans asylansökan. Han ansökte om asyl den 24 november 2015 och väntade på sin första intervju med Migrationsverket.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0aaV0/ensamkommande-flyktingpojke-begick-sjalvmord-pa-vardhem
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/k9leL

#5
Uppsala län, juni 2017
Ensamkommande pojke dränker sig i närbelägen sjö efter en längre tids psykisk ohälsa. Hans psykiska ohälsa var känd på boendet. Händelsen tystades ner, även om det initialt publicerades lokalt. Bekräftat genom trovärdig källa som önskar vara anonym.

#6
Ulricehamn 14 juli 2017
”Enligt vad jag fått höra: X har bott i Sverige i tre år. Fått uppehållstillstånd. Familjen avliden. Hängt sig på sitt rum på boendet i Ulricehamn. Blev erbjuden jobb nästa sommar och var en mycket uppskattad feriearbetande i början av sommaren. Han skulle börja nian i höst här i Ulricehamn.”
Sammanställt genom att slå ihop flera publiceringar på Facebook, personliga sidor. Pojken bodde trots PUT på boende med ensamkommande i asylprocessen.
Bekräftat genom tillförlitlig källa som önskar vara anonym.

#7
Ale, september 2017
Ensamkommande tar sitt liv genom suicid.
Hemlighållet med hänsyn till de närmaste och problem med begravning som tidigare beskrivits.
Bekräftat genom tillförlitlig källa som önskar vara anonym. 

#8
Mölndal, 20 september 2017
Ensamkommande pojke, Asad hänger sig dagen efter avslag. Lillebror Esmet får uppehållstillstånd efter broderns död. Den äldre pojken var kraftigt synskadad, trots det ansåg Migrationsverket att han utgjorde ett ordnat mottagande för sin lillebror. Store bror Asad tar livet av sig för att lillebror ska få stanna i Sverige. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/esmats-bror-tog-sitt-liv-efter-utvisningsbeslutet https://www.svd.se/migrationsverket-erkanner-fel-om-utvisning/om/migrationsverket

Sucidförsök 2017

Lägsta antalet individer som genomfört suicidförsök eller varit så planerande att vederbörande tagits in på sluten psykiatrisk vård är 107 personer.

Nio unga har varit nära att lyckas med suicid, antingen avbrutna i själva genomförandet, inför genomförandet eller blivit tvångsmässigt omhändertagna till vård dessförinnan. Det kan också handla om unga som finns i familj, där familjen har dygnetruntbevakning och där skärande, stickande föremål samt mediciner är undanplockade och/eller inlåsta. Hela familjers liv kretsar runt att hålla ungdomen vid liv, avläsa och förhindra försök. Man vakar för att ha kontroll även nattetid.

94 unga människor har påbörjat ett suicidförsök. Flera av dessa har gjort flertalet försök och en individ har gjort tiotalet allvarliga försök. De har antingen avbrutits genom att en annan person gett livräddande insatser, att polis eller ambulans tillkallats eller så har hela försöket gått om intet utan inblandning av andra personer genom att personen gjort en felbedömning eller ångrat sig i sista stund.

Ålder och härkomst

Den i särklass största gruppen är pojkar från Afghanistan, 82 unga personer. 3 flickor har gjort suicidförsök, en från Syrien och två från Afghanistan. Den vanligaste åldern för pojkar är 17 år, 29 unga, följt av 18 år, 17 unga. 20 personer saknar helt och hållet uppgift om ålder. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.