Sverige bryter mot EUs asylprocedurdirektiv

Ekot berättade häromdagen att tiotusentals asylsökande som kom 2015 fortfarande inte varit på sin första intervju efter mer än två år. Vidare har Migrationsverket ändrat sin prognos från målet att alla som anlände till Sverige under 2015 skulle få besked under 2017 till att alla ska ha fått besked i början av 2018. Detta kan enligt vad #vistårinteut erfar strida mot EU-rätten eftersom medlemsstaterna enligt EUs asylprocedurdirektiv under alla omständigheter ska slutföra prövningsförfarandet i första instans inom högst 21 månader.

Artikel 31 reglerar första instans i prövningsförfarandet

Enligt EUs asylprocedurdirektiv, artikel 31 punkt 3 angående prövningsförfarande första instans, ska medlemsstaterna säkerställa ”att prövningsförfarandet avslutas inom sex månader från det att ansökan lämnats in”. Det innebär att från det att en asylsökande får sin ansökan registrerad tills dess att beslut tas ska det ta högst sex månader. Medlemsstaterna kan dock få ytterligare nio månaders tidsfrist om ärendet involverar komplicerade faktiska och/eller rättsliga omständigheter (31.3.a), ett stort antal asylsökande kommer på kort tid (31.3.b) eller om förseningen beror på den asylsökande själv (31.3.c).

I klartext betyder det att en asylsökande kan få vänta i femton månader på sitt första beslut utan att en medlemsstat bryter mot direktiven. Men – i artikel 31.5 anges en tidgräns: ”Medlemsstaterna ska under alla omständigheter slutföra prövningsförfarandet inom högst 21 månader från det att ansökan inkom”. Det kan betyda att Sverige bryter mot EU-rätten när nu tiotusentals asylsökande inte ens har varit på sin första intervju efter mer en 24 månader.

Mer komplicerade ärenden – mindre ersättning till det juridiska ombudet  

Enligt Ekot har Migrationsverket haft stor personalomsättning bland sina handläggare. #vistårinteut drar slutsatsen att detta riskerar att dra ner tempot i asylprocessen och att värdefulla kunskaper går förlorade. Att utreda ensamkommande kräver enligt direktiven handläggare som ”har nödvändiga kunskaper om underårigas särskilda behov” och att ”beslut […] förbereds av en tjänsteman med nödvändiga kunskaper om underårigas särskilda behov” (artikel 24.3 a och b).

Migrationsverket förklarar de långa väntetiderna med att de nu hanterar ärenden som är ”mer komplicerade än de som redan avgjorts”. Det är en formulering som är snarlik den som står i asylprocedurdirektivets artikel 31.3.a.

Hur går komplicerade och tidsödande ärenden ihop med att man numera ger juridiska biträden mindre ersättning för sitt arbete – det vill säga att de juridiska biträdena ska klara dessa komplicerade ärenden på kortare tid?

#vistårinteut anser att den extremt långa handläggningstiden kopplat till bristande erfarenhet och kompetens hos handläggarna på Migrationsverket men framför allt till EU-rätten bör uppmärksammas och granskas.

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The movement #vistårinteut, ”We can’t stand it”, was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.