Synpunkter angående regleringsbrev till Migrationsverket 2018

Idag har #vistårinteut skickat en skrivelse med synpunkter på regleringsbrevet till Migrationsverket för år 2018 till migrationsminister Heléne Fritzon och Justitiedepartementet. Skrivelsen skickas för att vi tycker att det är viktigt att vi som arbetar med ensamkommande barn och unga får våra synpunkter dokumenterade. Nedan följer våra tre angelägna förslag. Här finns skrivelsen.

Inför regelbundna redovisningar av kvaliteten i asylprövningen och åtgärder för att förbättra denna.

Vi vill se en tydlig kvalitetshöjning av asylutredningarna. Det är inte nog att det finns flera rättsliga instanser att överklaga beslut till. 

I tidigare regleringsbrev har ”Förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet” funnits med som mål. Till detta fanns redovisningskrav att myndigheten skulle bedöma den rättsliga kvaliteten i myndighetens beslutsfattande. Målet och redovisningskravet har dock tagits bort i 2017 års regleringsbrev. 

Därför kräver #vistårinteut att

– Regeringen återinför kravet på regelbundna redovisningar av den rättsliga kvaliteten.

– Regeringen ska ge myndigheten ett särskilt uppdrag att öka rättssäkerheten i besluten.

– Regeringen ska ge myndigheten i uppdrag att göra en åtgärdsplan för ovanstående.

– Redovisning av åtgärder sker till både Insynsrådet och ansvarig minister.

Beakta barnrättsperspektivet vid asylutredningar

I 2017 års regleringsbrev finns ett mål om barnrättsperspektiv och redovisning ska ske av de åtgärder som vidtagits inom ramen för kvalitetsarbetet med barnärenden i syfte att stärka barnets rättigheter. Myndigheten ska även redogöra för behov av ytterligare åtgärder. #vistårinteut ser mycket positivt på detta mål och redovisningskrav och vill understryka vikten av att ett sådant mål får stå kvar i 2018 års regleringsbrev. 

Vi kräver, mot bakgrund av dagens situation och kritik från bland annat Barnombudsmannen, Rädda Barnen och BRIS att

– Regeringen ska säkerställa att barnperspektivet beaktas vid Migrationsverkets handläggning.

– Regeringen beaktar Migrationsverkets redovisning på detta område.

– Regeringen ska ge myndigheten i uppdrag att göra en åtgärdsplan för ovanstående.

– Redovisning av åtgärder sker till både Insynsrådet och ansvarig minister. 

Säkerställ rättssäkra åldersbedömningar

I Migrationsverkets regleringsbrev för 2017 anger regeringen som mål för myndigheten att den ska bidra till att medicinska åldersbedömningar kan genomföras i väsentligt högre utsträckning än vad som görs i dag.

Den vetenskapliga kritiken mot medicinska åldersbedömningar har varit hård, bland annat från läkare på Rättsmedicinalverket, professorer i barnmedicin och statistiker vilket redovisats i Läkartidningen. Enligt FN:s barnkonvention ska ”[…] samtliga fall där det finns minsta tvivel angående barnets ålder avgöras till barnets fördel”. Europarådet har uttryckt oro över att Sverige ofta frångår denna princip. Därtill har Justitieombudsmannen kritiserat Migrationsverket för bristande kvalitet på åldersbedömningar och exempel på detta finns även i Migrationsverkets interna kvalitetsgranskning 2016. En utveckling av handläggarnas kompetens i åldersbedömning är ett bättre och mer rättssäkert sätt att förbättra handläggningen i denna del än att ta till medicinska åldersbedömningar.

Därför kräver #vistårinteut att

– Detta mål tas bort i regleringsbrevet för 2018.

– Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit i syfte att stärka   handläggarnas kompetens vad gäller åldersbedömningar.

– Redovisning av åtgärder sker till både Insynsrådet och ansvarig minister. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.