Tvångsdeportationen som blev ett fiasko

Minst tolv ensamkommande unga skulle utvisas idag men nio av dem stannar i Sverige. Hur rättssäker är egentligen asylprocessen i Sverige när tre fjärdedelar av de utvisningshotade unga får inhibition?  

Ensamkommande unga anses av många ha en rättssäker asylprocess. Budskapet matas ut gång på gång, trots haveriet med medicinska åldersbedömningar, godtyckliga åldersuppskrivningar, nyanställd och oerfaren personal och brister som Migrationsverket själva definierat i sin analysrapport. Nu lägger vi ytterligare sten på börda: av de minst tolv unga som idag skulle utvisas verkar det som att nio stannar i Sverige. Det verkar alltså finnas asylskäl som inte utretts ordentligt.   

Ingen av dessa unga borde utvisas eftersom alla vid det här laget vet att Afghanistan inte är ett land som det går att utvisa unga till. Ändå är några av dem just nu på väg in i flygplanet för att mot sin vilja deporteras till Kabul. En av dem, en älskad och fantastisk ungdom, har blivit åldersuppskriven tre år utan medicinsk åldersbedömning. Han skulle troligen omfattas av det nya lagförslaget. 

Hur rättssäkert är det? 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.