Ung kristen hbtq-person deporteras idag - Sverige, Sverige, du sjunker

Idag vid 18-tiden tvångsutvisar Sverige en ung kristen hbtq-person från Sverige till ett land där lagen säger att homosexuella och konvertiter förtjänar dödsstraff.

Sverige har åtagit sig att följa internationella konventioner, bland annat EU-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Men genom att utvisa människor i behov av skydd bryter vi mot de konventioner vi säger oss följa.  

Axplock från EU-konventionen

Artikel 3 – Förbud mot tortyr. Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 
Artikel 14 – Förbud mot diskriminering. Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. 

Sverige förfaller

Vi konstaterar att landet Sverige förfallit till en hänsynslös människosyn. Ungdomar som utsatts för trafficking och annat sexuellt våld, som torterats, som är hbtq-personer och som konverterat avhumaniseras av politiker, media och myndigheter och utvisas därefter till länder där de med allra största sannolikhet kommer att förföljas och i värsta fall dödas. 

Det är en skam. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.