Utvisning strider mot återvändandeavtalets artikel 6

Ikväll har en 21-årig hjärtsjuk och svårt traumatiserad ung vuxen utvisats till Afghanistan. Enligt Röda korsets behandlingscenter har 21-åringen stort behov av kvalificerad traumabehandling och har fått remiss till hjärtspecialist. Samtidigt växer kritiken mot att Sverige fortsätter utvisa särskilt sårbara personer trots att det är ett brott mot artikel 6 i återvändandeavtalet med Afghanistan. 

Artikel 6 i återvändandeavtalet

”Särskilda åtgärder för sårbara grupper

Parterna ska vidta särskilda åtgärder för att se till att utsatta grupper får tillräckligt skydd samt tillräcklig hjälp och vård under hela återvändande- och återetableringsprocessen. […] Innan afghanska medborgare skickas tillbaka ska en humanitär bedömning göras i Sverige i enlighet med internationell lagstiftning avseende […] allvarligt sjuka personer”. 

Afghanistan har vädjat om ett stopp

Afghanistans bägge flyktingministrar  har tidigare vädjat till Sverige och EU att stoppa utvisningarna eftersom landet inte har kapacitet att ta emot utvisade på ett humant sätt. Trots detta och trots att bägge parter enligt avtalet ska vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att alla utvisade men särskilt extra sårbara grupper får ett tillräckligt skydd, fortsätter Sverige utvisningarna. 

#vistårinteut kräver att Sverige slutar utvisa människor till Afghanistan och särskilt att Sverige omedelbart slutar med tvångsdeporteringar av sjuka, traumatiserade och därmed särskilt sårbara personer till Afghanistan. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.