Vem har gett order om att deportationer ska skötas på det här sättet?

Gårdagens deportation skiljer sig från tidigare deportationer när det gäller hur Migrationsverket har agerat gentemot de som utvisats liksom de som protesterat. De nya repressiva metoderna har inte bäring i lagstiftningen som säger att förvarstagande och utvisningsprocess ska vara human, värdig och ordnad. 

Utlänningslagen ska följas

Återvändandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan samt Utlänningslagen reglerar hur en utvisning ska ske; ordnat, värdigt, humant. Information ska ges så att den förvarstagne får en förutsägbarhet i situationen. Humanitära aspekter ska genomsyra utvisningsprocessen. Men gårdagens deportation visar att man på förvaret i Åstorp använde inhumana och ovärdiga metoder. Taktiken i Åstorp skilde sig därför märkbart från hur man arbetat under tidigare deportationer. 

Desinformation och ovärdigt bemötande

De deporterade har fått avresedatum som är felaktiga. Information om avresa har kommit samma dag som utvisningen ska ske. Tolk har inte använts för att säkerställa att information blir begriplig. Ungdomarna har inte fått tillåtelse att beröra eller krama besökare. Besöken har varit övervakade utan begriplig förklaring. Unga har blivit hotade med repressalier om de visat minsta upprördhet. 

Vad är syftet? Att destabilisera och osäkerhetsgöra de unga? 

Tillvägagångssättet antyder att Migrationsverket har inre problem med sin värdegrund och sin tillämpning av lagar och förordningar. Den stora skillnaden mellan tidigare deportationer och gårdagens får oss att fundera över på vilken nivå beslutet om den här repressiva taktiken har fattats. 

Röster från förvarsbesökare 

– Reagerade mycket på platsen polisen valt att ha demonstranterna på. 30 maj sa polisen att man kan inte ha folk på andra sidan gatan under sådana förhållanden som en deportation är. Man måste ta hänsyn till känslor och säkerhet. Denna gången hade de [ändå] placerat oss på andra sidan gatan. Stort problem att stå vid en 70-väg.

– Personerna som skulle deporteras igår fick besked om det på förmiddagen. Personal berättade då att de skulle åka till Afghanistan. Sen gick allt väldigt snabbt. Runt kvart över sex fick ungdomen veta att han skulle packa ihop sina saker.

– Han är i tjugoårsåldern och har tillbringat fem år i Sverige. Om en vecka får han söka asyl på nytt, efter en lång tid i utsatthet och väntan. I förrgår var det jag som berättade för honom att han skulle deporteras nästföljande dag. Hans reaktion var ”skämtar du?”. Han visste ingenting. 

– Jag får prata med en annan kille inifrån förvaret. Han berättar att han själv fått gå på bussen, att han satt där i 20 minuter och när jag frågade varför vi väntar sa han bara vi väntar: ”Sen kom en chef och sa att jag ska gå tillbaka in”. Jag frågar honom vilka som var på bussen, vet att många undrar vad som händer. ”Ingen” svarar han. ”Det var bara jag, men när jag kom tillbaka in på förvaret, så sa mina kompisar att 7-8 killar lämnat förvaret, men jag såg dem aldrig”.

– När bussen skulle åka kände jag mig väldigt provocerad. Jag ville ju se vem som var i bussen och vinka till mina nära. Då ställer polisen upp sig som en mur, piketbussar körde sen snabbt upp bakom som en mur och man kunde inte se.

– Folk var arga, ledsna och frustrerade över hela deportationen redan, och då tänker jag inte på själva utvisningen utan på de nya metoderna: inga svar, ingen förklaring, bevakade besök, ingen kroppskontakt, avsaknaden av empati, deras provocerande beteende. 

Pågående avhumanisering – vem är ansvarig?

#vistårinteut är oroade över det som framkommit när det gäller hur förvarstagna blev behandlade på förvaret i Åstorp under utvisningsprocessen. Vi kommer därför att JO-anmäla Migrationsverket. Men i ett första skede vill vi ställa följande frågor till ansvariga på verket:

  • Är de de metoder som användes igår sanktionerade av Migrationsverkets GD Mikael Ribbenvik? 
  • Om inte av honom – av vem och på vilken nivå? 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.