"Vi offrar inga människor över huvud taget"

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut tackar Socialstyrelsen, Kunskapscentret för ensamkommande och forskarna på Karolinska institutet för den belysande rapporten om suicid och suicidförsök inom gruppen ensamkommande som kom igår. 

Vi har samlat uppgifter i ett drygt år

Sedan ett drygt år har #vistårinteut samlat in uppgifter om suicid och suicidförsök bland ensamkommande i ett försök att påkalla ansvariga statsråds och myndigheters uppmärksamhet. Svenska myndigheter ansvarar inte för att statistikföra psykisk ohälsa, suicid och suicidförsök hos asylsökande, varken barn, vuxna, familjer eller ensamkommande och därför kan ingen i Sverige idag säga hur många ensamkommande unga som har avlidit till följd av suicid.

Vi har kommunicerat ett allvarligt läge och här är en del av svaren har vi fått 

Vi har under 2017 vid ett flertal tillfällen uppmärksammat politiker, departement och myndigheter på den katastrofala situationen för ensamkommande och den har lyfts ett antal gånger i media. Trots det har situationen inte förbättrats, tvärtom.

De svar vi fått från Migrationsverket vittnar om att ansvarsfördelningen brister. Migrationsverket håller med om att det är ”beklämmande med psykisk ohälsa hos asylsökande”, att man ”på mottagningsenheter och boenden [arbetar] intensivt med att identifiera särskilt sårbara individer” och att man gör regelmässiga orosanmälningar till socialtjänsten om barn i familj ”visar tecken på psykisk ohälsa”. Samtidigt påpekar verket att ansvaret för ensamkommande inte ligger på verket utan på kommunerna.

Men kommuner hävdar som vi vet motsatsen; ansvaret för ensamkommande unga som blivit uppskrivna i ålder, fått avslag eller fyllt 18 år, övergår till Migrationsverket.

Alltså tar ingen ansvar.

Ett av svaren vi fått från socialdemokratiska politiker lyder som följer: ”Vi offrar inga människor över huvud taget, utan står bakom en rättssäker prövning av alla asylsökandes skyddsskäl.”

Varningar om att barn skulle fara illa av den tillfälliga lagens konsekvenser har funnits 

Enligt rapporten finns inte ett enda självmord bland ensamkommande registrerat under 2015 medan självmordsfrekvensen bland ensamkommande under 2017 är nio gånger högre än i motsvarande grupp svenska barn och unga.

De djupt kritiska remissvaren från Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Amnesty och UNHCR angående den tillfälliga lag som trädde i kraft 20 juli 2016 varnade för att barn och unga skulle fara mycket illa av lagen. Samtliga riksdagspolitiker som röstade ja till lagen bör ha läst remissvaren men röstade trots varningarna ja.

Var en niofaldigt högre självmordsfrekvens bland ensamkommande något de ja-röstande riksdagspolitikerna kalkylerade med?

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 71 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 71 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.