#vistårinteut granskar Västerås kommun

I början av augusti fick yrkes- och volontärnätverket ett mejl från Socialtjänstens flyktingenhet i Västerås. Flyktingenheten ville ha hjälp med att kartlägga hemlösa ensamkommande barn och ungdomar utifrån kommunens projekt Länken. Kartläggningen skulle enligt mejlet bidra till en stabil vardag för unga ensamkommande. Men i mejlet beskrevs även att allmänhet och myndigheter upplever ungdomarnas hemlöshet som ”ett problem”. 

Projektet Länken är initierat av Västerås kommun, finansierat av Länsstyrelsen och drivs tillsammans med Migrationsverket och polisen. Syftet är att “bidra till en trygg stadsmiljö, men framför allt att skapa en stabilare vardag för de unga vuxna” och målet är ”att få en bättre bild av hur situationen ser ut och sprida den kunskapen så att alla olika aktörer kan arbeta förebyggande mot hemlöshet”. 

Men i det mejl som skickats till nätverket beskrivs ensamkommande ungdomars hemlöshet utifrån att ”[…] myndigheter och allmänheten har reagerat och upplevt detta som ett problem”. I mejlet beskrevs också att projektet Länkens syfte är ”att skapa en trygg stadsmiljö för medborgarna” […] samt i de fall som de unga inte omfattas av lagen, motivera dem till att ta emot det boende och den sysselsättning som erbjuds av Migrationsverket. Syftet är också att motivera till återvändande i de fall där individen inte kan stanna i Sverige”.  

Nätverket #vistårinteut menar att denna typ av formuleringar bidrar till avhumanisering av ensamkommande unga. Det är mycket märkligt menar vi, att en kommun använder sin socialtjänst för att motivera ungdomar att återvända till sina hemländer där de riskerar att hamna i sexslaveri, rekrytering till terror, klanhämnd, våld och konflikter. Socialt arbete borde rimligtvis handla om att i varje givet läge stå upp för de mänskliga rättigheter som innefattar alla människors rätt till trygghet, utbildning och hälsa. 

Vi har därför påbörjat en granskning av hur Västerås kommuns mottagande av ensamkommande barn och unga fungerat. Kommunen har via mejl fått ett antal frågor att besvara, till exempel om antal ensamkommande barn och unga som kommunen tagit emot, hur och till vad det statliga tillfälliga bidraget använts, vilka som får och inte får gå i skola, vilken typ av boendeform som erbjudits/erbjuds och om pengar som gått till frivilligsektorn öronmärkts. Kommunen har ännu inte svarat på frågorna.  

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.