#vistårinteut kommenterar regeringens förslag om ensamkommande

#vistårinteut har enträget och outtröttligt kämpat för att situationen för alla ensamkommande ska lösas. Idag har regeringen tillkännagivit sin överenskommelse om ensamkommande och vi tillåter oss för en stund att vara glada och hoppfulla. Men vi har ändå några saker att säga om överenskommelsen. 

Hur vi tolkar innebörden av överenskommelsen 

Enligt vad vi förstår ska alla ensamkommande som kom före den 24/11 2015 och som fått beslut i första instans efter 15 månader från det att asylansökan gjordes kunna omfattas av den så kallade gymnasielagen. Det betyder att de efter en ny prövning får ett tillfälligt uppehållstillstånd som kan förlängas i 4 år mot att ungdomen lyckas gå klart ordinarie gymnasieprogram. Om ungdomen sedan lyckas få ett jobb inom sex månader efter att gymnasieutbildningen är klar kan ungdomen få permanent uppehållstillstånd.

Miljöpartiet har vad vi förstår använt följande parametrar för att driva igenom förslaget 
1. brytdatum för den tillfälliga lagen, 24 november 2015
2. EUs asylprocedurdirektiv som säger att medlemsstaterna får förlänga tiden för beslut i första instans till högst 15 månader om ”ärendet involverar komplicerade faktiskt och/eller rättsliga omständigheter” eller ”om ett stort antal tredjelandsmedborgare eller statslösa personer samtidigt ansöker om internationellt skydd med följden att det i praktiken blir mycket svårt att avsluta förfarandet inom sexmånadersfristen”. 

Hårda förhandlingar på regeringsnivå – fortsatt kamp för oss

Vi konstaterar att förslaget är det absolut bästa vi kan få i nuläget och att Miljöpartiet och många socialdemokrater kämpat hårt för att få en överenskommelse. Det är en framgång! Men nätverket #vistårinteut är samtidigt smärtsamt medvetna om att det finns många unga som inte kommer att omfattas. Eftersom vi har som krav att alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år ska få stanna kommer vi att fortsätta kämpa för det – på alla sätt vi kan. 

Moratorium – stoppa omedelbart utvisningar av alla ensamkommande

Många socialdemokrater kämpar hårt för att stoppa utvisningarna av ensamkommande till Afghanistan och det finns ett brett stöd inom riksdagspartierna att införa ett moratorium gällande utvisningarna. 

#vistårinteut ser det som självklart att införa ett omedelbart moratorium av alla utvisningar av ensamkommande till Afghanistan, Somalia och Etiopien med flera farliga länder tills lagstiftaren tagit beslut om förslaget. Vi menar att det är ett hyckleri att å ena sidan säga att det inte är de ungas fel att situationen uppstått och å andra sidan fortsätta utvisa unga till länder i svåra konflikter; till exempel är den väpnade konflikten i Afghanistan så svår att Amnesty, Röda korset och FN kraftfullt tar avstånd från utvisningar dit.  

Vad #vistårinteut erfar sitter cirka femtio ensamkommande i förvar i Sverige just nu med förmodad tvångsutvisning den 5 december. De sitter där utan att ha begått något brott på grund av den närmast aktivistiska tolkningen av den tillfälliga lagen som Migrationsverket gör. 

Det är inte rätt och rimligt att dessa ensamkommande unga som skulle kunna omfattas av regeringens förslag inte får en ny chans. 

De omfattas inte – varför? 

Det finns många unga som nu inser att deras besked i första instans ”kom för tidigt”. En del fick besked precis innan den 15-månadersgräns som nu ligger som förslag. De har väntat lika länge som alla andra och det är bara  slumpen som avgjort om de hamnar inom eller efter 15-månadersgränsen. 

Det finns många ungdomar som kom efter den 24 november 2015 men som varit länge i Sverige och som nu riskerar att utvisas till livsfarliga länder. De har också blivit utsatta för rättsosäkerhet i asylprocessen och orimliga åldersuppskrivningar. Varför omfattas inte de?

Vi ser att självmorden bland ensamkommande fortsätter. Den psykiska ohälsan i gruppen blir värre för var dag och tidigare resursstarka individer bryts ner. De som omfattas kommer förhoppningsvis att börja kunna skapa sig ett liv – men de övriga? Vi är oroliga för hur de kommer att agera nu.  

Därför kommer vi att försöka påverka politiker och opinion på alla sätt vi kan. Och därför kräver vi

  • att utvisningarna av alla ensamkommande stoppas omedelbart och att unga i förvar omedelbart släpps ut ur förvar
  • att de som kom efter den 24 november 2015 omfattas av regeringens förslag
  • att de som fått sitt första besked inom 15 månader omfattas av regeringens förslag
  • att en oberoende utredning görs av hur Migrationsverket tillämpat undantagen i den tillfälliga lagen
  • att en oberoende utredning granskar rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande  
  • att alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år ska få stanna 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.